velikost textu

Fyzika nanostruktur

Studijní obor

Kód studijního oboru 1701V050
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFyzika nanostruktur
AngličtinaPhysics of Nanostructures
LatinaPhysica nanostructurarum

Rady

Oborový garant Fyzika nanostruktur (D; 1701V050; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Fyzika nanostruktur (D; 1701V050; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Fyzikální ústav akreditován Detail
Ústav makromolekulární chemie akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru Fyzika nanostruktur bude mít široké znalosti fyzikálních vlastností různých typů nízkodimenzionálních struktur v polovodičích, kovových a dielektrických materiálech, jakož i biologických nanostruktur. Podle zaměření jeho disertační práce bude odborníkem v přípravě některých typů nanostruktur a v použití fyzikálních experimentálních metod pro jejich diagnostiku a studium. Absolventi studijního oboru se uplatní v základním fyzikálním, chemickém nebo biofyzikálním výzkumu, v aplikovaném materiálovém výzkumu (nové kovové, polovodičové a dielektrické materiály), v senzorice, ve výzkumu procesů katalýzy, v na-nofluidice, ve výzkumu nano- a mikromechanických systémů i v průmyslové nanotechnologii.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate of the PhD study branch Physics of nanostructures will be competent in the field of physical properties of various types of low-dimensional structures in semiconductor, metallic, and dielectric materials, as well as biological nanostructures. According to the subject of the PhD thesis, he/she will be an expert in the preparation and growth of various types of nanostructures and in the application of physical methods for their characterization and diagnostics. The graduates can practice in basic physical, chemical or bio-physical research, in an applied material research (new metallic, semiconductor and dielectric materials), in sensorics, in the catalysis research, nanofluidics, in the research of micro- and nanomechanic systems, as well as in industrial nanotechnology.