text size

Physics of Surfaces and Ionized Media

Study branch

Study branch code 1701T042
Type of study programme master’s
Form of study full-time
Standard length of study 2 years
Title master
Rigorosum procedure doctor of natural sciences
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechFyzika povrchů a ionizovaných prostředí
EnglishPhysics of Surfaces and Ionized Media
LatinPhysica superficiei ac materiae iontizatae

Boards

of Physics of Surfaces and Ionized Media (N; 1701T042; 1701T042; 2 years; MFF; en; P; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Mathematics and Physics accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí je oborem interdisciplinárního charakteru, který zahrnuje základní poznatky o pohybu neutrálních a nabitých částic ve vakuu, plynu i kondenzované fázi a o jejich interakcích s těmito prostředími, s jejich rozhraními i mezi sebou navzájem. Spojením vakuové fyziky, fyziky povrchů, fyziky laboratorního a kosmického plazmatu a fyziky tenkých vrstev poskytuje obor základ pro řady aplikací jako jsou moderní diagnostické metody v materiálovém výzkumu, vakuové a plazmové technologie, výroba elektronických prvků, řízená termonukleární fúze nebo kosmický výzkum. Jednotlivé disciplíny mohou být studovány jak experimentálně, tak teoreticky nebo metodami počítačové fyziky. Témata diplomových prací si studenti vybírají ve shodě se zvoleným studijním plánem z oblastí: vakuová fyzika, fyzika plazmatu, kosmická fyzika, fyzika povrchů a fyzika tenkých vrstev. Práce mohou mít těžiště jak v experimentu, tak v počítačovém modelování nebo i v automatizaci a kybernetizaci experimentu.

Learning outcomes

Absolvent má široké teoretické i experimentální znalosti základů fyziky i matematiky, je odborníkem v užití pokročilých měřících metod jak hardwarových, tak i softwarových a prokazuje porozumění příslušnému matematickému aparátu včetně schopnosti ho aplikovat. Z hlediska oboru disponuje nejen hlubokými teoretickými znalostmi, ale dokáže použít řadu experimentálních technik od nanotechnologií po výzkum kosmu. Ovládá návrh a řízení vakuových systémů, použití moderních spektroskopických metod i různých typů mikroskopií a aplikace současných plazmatických technologií. Je schopen samostatně formulovat hypotézy, vytvářet počítačové simulace a kriticky analyzovat výstupy. Své poznatky a závěry dokáže představit odborné i laické veřejnosti formou prezentací nebo psaných textů, a to i v cizím jazyce. Získané dovednosti je schopen uplatnit také v jiných oborech zaměřených jak na základní, tak aplikovaný výzkum na vysokých školách, v ústavech Akademie, ve velkých vědeckých a technologických centrech (ITER, ELI), ale i v průmyslové sféře a veřejné správě.

Study profile

The study branch Physics of Surfaces and Ionized Media covers a very broad and interdisciplinary discipline that includes a fundamental knowledge about the motion of neutral as well as charged particles in all states and about their interactions with a particular medium. A connection of many fields of physics – vacuum physics, physics of surface and thin films and plasma physics ranging from laboratory through industry up to the plasma in space – provides a good basis for engagement in different applications like modern diagnostic methods in material sciences, plasma technologies, nuclear fusion or space research. All these disciplines can be treated experimentally as well as using the methods of theoretical or computational physics. A topic of the diploma thesis can be chosen in accord with the student’s orientation from the following areas: surface physics, thin film physics, vacuum physics, plasma physics and space physics, and is focused either on experiment, and its automation or on numerical simulations, or on an extension of the theoretical knowledge.

Learning outcomes

Graduates possess deep theoretical knowledge and use a variety of experimental techniques, ranging from nanotechnology to space research. Their skills include design and control of vacuum systems, use of advanced spectroscopic methods and different types of microscopy, and application of current plasma technologies. They can independently formulate hypotheses, create computer simulations and critically analyse the outputs. They are capable of presenting their findings to the professional or general public, in particular in English, and are valuable in both basic and applied research at universities, in scientific institutes and technological centres, as well as in the industrial and public sectors.