text size

Physics of Condensed Matter and Materials

Study branch

Study branch code 1701T041
Type of study programme master’s
Form of study full-time
Standard length of study 2 years
Title master
Rigorosum procedure doctor of natural sciences
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechFyzika kondenzovaných soustav a materiálů
EnglishPhysics of Condensed Matter and Materials
LatinPhysica systematum atque materiarum condensatarum

Boards

of Physics of Condensed Matter and Materials (N; 1701T041; 1701T041; 2 years; MFF; en; P; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Mathematics and Physics accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Obor je věnován experimentálnímu i teoretickému studiu vlastností kondenzovaných soustav, jejich mikrofyzikální interpretaci a možnostem aplikací, zejména se zřetelem na současný rozvoj materiálového výzkumu. K výuce společné pro celý obor si studenti mohou volit jedno ze zaměření: Fyzika atomových a elektronových struktur, Fyzika makromolekulárních látek, Fyzika materiálů, Fyzika nízkých teplot, Fyzika povrchových modifikací. Každý z uvedených tematických bloků zabezpečuje obecné vzdělání v oboru na současné úrovni poznání a profiluje absolventa ve zvoleném zaměření.

Learning outcomes

Absolventi mají široké znalosti základů kvantové teorie, termodynamiky a statistické fyziky kondenzovaných soustav a příslušných výpočetních metod. Dovedou popsat strukturu těchto látek v různých formách, jejich mechanické, elektrické, magnetické i optické vlastnosti. Mají přehled o řadě experimentálních metod charakterizace struktury, složení i vlastností kondenzovaných látek, jako jsou metody difrakční, spektroskopické i mikroskopické, a dovedou je prakticky používat. Vhodným uplatněním jsou zejména pracoviště základního fyzikálního, chemického a biomedicínského výzkumu, vysoké školy uvedeného zaměření, laboratoře aplikovaného materiálového výzkumu a vývoje, zkušební laboratoře a pracoviště v hygienické a ekologické službě.

Study profile

The programme is devoted to experimental and theoretical study of properties of condensed systems, their microphysical interpretation and possible applications, in particular with respect to the current development of materials research. In addition to common study, the students can select one of the following specializations: Physics of atomic and electronic structures, Physics of macromolecular compounds, Physics of materials, Low temperature physics, Physics of surface modifications. Each of these blocks provides a general education in condensed matter physics at the contemporary level of knowledge and shapes the graduate in selected specialization.

Learning outcomes

Graduates acquire a broad education in the fundamentals of quantum theory, thermodynamics and statistical physics of condensed systems and the corresponding computing methods. They are able to describe the structure of the systems in different forms, their mechanical, electrical, magnetic and optical properties. They have a general knowledge of experimental methods of characterizing the structure, composition and properties of condensed compounds through for example diffraction, spectroscopic and microscopic techniques, and they are able to apply them in practice. They are able to
find suitable positions in institutions of basic physical, chemical and biomedical research, universities, applied research laboratories, testing laboratories, and in hygiene and ecology institutions.