velikost textu

Geophysics

Studijní obor

Kód studijního oboru 1701V017
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaGeofyzika
AngličtinaGeophysics
LatinaGeophysica

Rady

Oborový garant Geophysics (D; 1701V017; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Geophysics (D; 1701V017; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Geofyzikální ústav akreditován Detail
Ústav struktury a mechaniky hornin akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Ke studiu se mohou hlásit absolventi magisterského studia geofyziky, příbuzných geovědních oborů, ale i některých dalších přírodovědných a technických oborů. Studium zahrnuje rozšiřování obecných základů geofyziky a specializaci v některé z geofyzikálních disciplín. Obecný základ je zaměřen na některé pokročilé partie teoretické fyziky, zejména termomechaniku kontinua, šíření vln a teorii elektromagnetického pole. Posluchači se specializují v oblastech tíhového pole a tvaru Země, seismologie a stavby Země, geomagnetismu a geoelektřiny, nebo geodynamiky. Důraz je kladen na matematické a výpočetní metody a na zpracování rozsáhlých dat. Absolventi nacházejí uplatnění především na univerzitách a ve výzkumných ústavech.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates in geophysics or in other geosciences, but also in some other natural or technical sciences, can apply for the doctoral studies in geophysics. The study extends knowledge of the general foundations of geophysics, and specialises the students in a selected branch of geophysics. The general foundation is oriented to some advanced chapters of theoretical physics, such as continuum thermomechanics, wave propagation and electromagnetic theory. The students can select one of the following specialisations: gravity field and figure of the Earth, seismology and constitution of the Earth, geomagnetism and geoelectricity, or geodynamics. Attention is paid to mathematical and computational methods, and extended data processing. The postdoctoral graduates find their jobs mainly at universities and research institutes.