velikost textu

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

Studijní obor

Kód studijního oboru 1702V019
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaBiofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
AngličtinaBiophysics, Chemical and Macromolecular Physics
LatinaBiophysica, physica chemice tractata, physica macromolecularis

Rady

Oborový garant Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (D; 1702V019; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (D; 1702V019; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován na dostudování nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Fyzikální ústav akreditován na dostudování Detail
Fyziologický ústav akreditován na dostudování Detail
Mikrobiologický ústav akreditován na dostudování Detail
Ústav fotoniky a elektroniky akreditován na dostudování Detail
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského akreditován na dostudování Detail
Ústav makromolekulární chemie akreditován na dostudování Detail
Ústav organické chemie a biochemie akreditován na dostudování Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského oboru 4F4 je odborník připravený pro samostatnou vědeckou práci v základním i aplikovaném výzkumu v interdisciplinárních oblastech mezi fyzikou, chemií a biologií. Má hluboké znalosti odpovídajících fyzikálních experimentálních a teoretických metod i znalosti v oblastech chemie (biologie) potřebné pro zapojení do vědeckých týmů s chemickým či biologickým zaměřením. Velmi dobře se uplatňuje v oborech biofyzika, biochemie, fyzikální chemie a chemická fyzika, makromolekulární fyzika a chemie, mikrobiologie i biologických směrech lékařského výzkumu na výzkumných akademických nebo vývojových pracovištích i jako vedoucí odborník v laboratořích zaměřených na fyzikálně-chemické či biologicko-fyzikální analýzy.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate from the 4F4 curriculum is a specialist qualified for an independent basic or applied research work in the interdisciplinary fields at the border on physics, chemistry and biology. He has got deep knowledge of relevant physical experimental and theoretical methods as well as the acquaintance with fundamentals of chemistry (biology) necessary for his integration to research teams with chemical or biological orientation. He is successful in domains of biophysics, biochemistry, physical chemistry and chemical physics, macromolecular physics and chemistry, microbiology or biological directions of medical research at academic and development research institutions, or as a key specialist in laboratories of physico-chemical or biologico-physical analyses.