text size

Meteorology and Climatology

Study branch

Study branch code 1701T024
Type of study programme master’s
Form of study full-time
Standard length of study 2 years
Title master
Rigorosum procedure doctor of natural sciences
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechMeteorologie a klimatologie
EnglishMeteorology and Climatology
LatinMeteorologia et climatologia

Boards

of Meteorology and Climatology (N; 1701T024; 1701T024; 2 years; MFF; en; P; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Mathematics and Physics accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Obor meteorologie a klimatologie vychází především z hydrodynamiky a termodynamiky atmosféry, přičemž široce využívá poznatků dalších fyzikálních oborů a výpočetních metod, zejména numerické matematiky a statistiky. Je orientován na studium rozsáhlé škály atmosférických dějů včetně atmosférické optiky, akustiky a elektřiny, záření v atmosféře, fyziky oblaků a srážek apod. Soustřeďuje se především na aplikace dynamiky, energetiky a cirkulace atmosféry v oblasti meteorologických prognóz využívajících nejmodernějších metod numerické matematiky, dále na dnes silně aktuální problematiku znečištění ovzduší ve vztahu k ekologickým problémům, problematiku antropogenních vlivů na atmosféru, metody modelování klimatu, studium klimatických změn, problémů stratosférického i přízemního ozonu a podobně.

Learning outcomes

Absolvent má široké znalosti ze základů fyziky, zejména s ohledem na fyziku atmosféry (hydrodynamika, termodynamika, šíření elektromagnetických vln, optika a elektřina, teorie nelineárních dynamických systémů, vlnové procesy apod.) a z potřebných matematických metod (řešení parciálních diferenciálních rovnic, numerická matematika, matematická statistika). Z hlediska vlastního oboru i příbuzných oborů je připraven pro řešení úkolů základního i aplikačního výzkumu i širokého spektra činností v praxi (povětrnostní služba, meteorologické zabezpečení v řadě odvětví národního hospodářství atd.). Obsahově je zaměřen především na problematiku dynamiky, energetiky a cirkulace atmosféry s perspektivou aplikací zejména v tematické oblasti numerických prognostických modelů, dále na oblast transportu, transformací a modelování znečišťujících příměsí v atmosféře a na oblast klimatologie vyznačující se aktuální problematikou modelování klimatu, antropogenních vlivů na klima, klimatické změny apod. Má rovněž znalosti z optiky a elektřiny atmosféry apod. umožňující jeho uplatnění v řadě technických aplikací výzkumného i provozního charakteru.

Study profile

The Meteorology and climatology study program builds on the foundation of atmospheric hydrodynamics and thermodynamics, while also employing the state-of-the-art knowledge of other fields of physics, statistics and numerical mathematics. A wide range of atmospheric processes and phenomena are studied, related to atmospheric optics, electricity and acoustics, radiative processes, and cloud and precipitation physics. The program focuses on application of atmospheric dynamics and energetics for meteorological forecasts, problems of air pollution and its relation to environmental issues, study of natural and anthropogenic climate change and its modeling, as well as matters related to stratospheric and tropospheric ozone.

Learning outcomes

Graduates have a wide knowledge of basic physics, especially atmospheric physics, and of essential mathematical methods. They are able to deal with tasks in both basic and applied research or in wider meteorological practice (e.g., the weather service). In particular, their knowledge includes atmospheric dynamics, energetics and circulation, which can be used especially in numerical weather prediction, modelling of air-pollution transport, dispersion and transformation of air-pollution, and modelling of climate, climate changes and the anthropogenic impact on climate. Alumni have a good knowledge of atmospheric optics, acoustics and electricity, which allows them to participate in many technical applications, both research and operational ones.