text size

Theoretical Physics

Study branch

Study branch code 1701T034
Type of study programme master’s
Form of study full-time
Standard length of study 2 years
Title master
Rigorosum procedure doctor of natural sciences
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechTeoretická fyzika
EnglishTheoretical Physics
LatinPhysica theoretica

Boards

of Theoretical Physics (N; 1701T034; 1701T034; 2 years; MFF; en; P; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Mathematics and Physics accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Pojem „teoretická fyzika“ znamená spíše přístup k vědeckému zkoumání, než specifickou oblast fyziky. Jako studijní obor seznamuje studenty hlouběji s matematickými metodami a základními pilíři moderní fyziky, teorií relativity a kvantovou teorií a jejich základními aplikacemi v astrofyzice a kosmologii, atomové fyzice a fyzice kondenzovaného stavu. Podle zaměření diplomové práce se pak studenti seznamují s teoretickým zázemím dalších oblastí fyziky jako je fyzika plazmatu, chemická fyzika, jaderná a subjaderná fyzika, mechanika kontinua atd.

Learning outcomes

Absolvent má ucelený přehled o základních oborech fyziky a pokročilé znalosti stěžejních směrů teoretické fyziky – statistické fyziky, obecné teorie relativity, kvantové teorie a teorie kondenzovaného stavu. Podle výběru z nabídky volitelných předmětů a diplomového tématu získal hlubší vědomosti v některých ze speciálnějších oblastí teoretické fyziky. Vedle toho má přehled o matematických a počítačových metodách obecnější platnosti, a rovněž znalost angličtiny nezbytnou pro odbornou komunikaci. Nabyté vzdělání absolventa kvalifikuje pro vědeckou práci v oboru, ale díky své šíři mu umožní uplatnit se i v jiných oblastech, ve kterých je nutné analyzovat a modelovat složité přírodní či společenské procesy.

Study profile

“Theoretical physics” means rather an approach to scientific investigation than the specific area of physics. The study program “Theoretical physics” acquaints students with mathematical methods and fundamental pillars of modern physics, the theory of relativity and quantum theory and their basic applications in astrophysics and cosmology, atomic physics and condensed matter physics. According to the topic of the diploma thesis, students are introduced to the theoretical background of other areas of physics such as plasma physics, chemical physics, nuclear and particle physics, continuum mechanics, etc.

Learning outcomes

Graduates have a solid grasp of the main branches of physics and advanced knowledge of the key subjects of theoretical physics, including statistical physics, general theory of relativity, quantum theory and condensed matter theory. They have gained a deeper understanding of more specialized areas of theoretical physics depending on the topic of their diploma thesis and on their selection from a broad choice of elective courses. In addition, they achieve expertise in widely applicable mathematical and numerical methods, as well as proficiency in English necessary for professional communication. The acquired education qualifies graduates for pursuing scientific research in the field and prepares them more generally for work positions involving analysis and modelling of complex natural or social processes.