text size

Nuclear and Subnuclear Physics

Study branch

Study branch code 1701T019
Type of study programme master’s
Form of study full-time
Standard length of study 2 years
Title master
Rigorosum procedure doctor of natural sciences
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechJaderná a subjaderná fyzika
EnglishNuclear and Subnuclear Physics
LatinPhysica nuclearis atque subnuclearis

Boards

of Nuclear and Subnuclear Physics (N; 1701T019; 1701T019; 2 years; MFF; en; P; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Mathematics and Physics accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Subjaderná fyzika (fyzika vysokých energií, částicová fyzika) zkoumá strukturu hmoty na úrovni elementárních částic a jejich fundamentálních interakcí. Jaderná fyzika ji doplňuje výzkumem systémů silně interagujících částic, především atomových jader. Studium tohoto oboru je založeno na výuce teoretické a experimentální jaderné a částicové fyziky, podepřené detailním pochopením kvantové mechaniky, kvantové teorie pole a fenomenologie jaderných a subjaderných procesů. Důraz je kladen na zvládnutí relevantních teoretických výpočetních postupů a na osvojení si metod získávání a zpracování experimentálních dat, včetně efektivního ovládnutí výpočetní techniky. Volbou povinně volitelných předmětů a tématu diplomové práce student získává hlubší vzdělání ve vybrané oblasti a volí tak příklon k teorii nebo experimentu.

Learning outcomes

Absolventi tohoto oboru mají detailní znalosti částicové a jaderné fyziky a obecné kvantové teorie. Dokážou aplikovat relevantní teoretické postupy při popisu jaderných a subjaderných systémů, ovládají experimentální metody oboru a jsou zběhlí v pokročilém využití výpočetní techniky. Nacházejí uplatnění v základním experimentálním a teoretickém výzkumu i v souvisejícím aplikovaném výzkumu. Jsou připraveni začlenit se do mezinárodních vědeckých týmů.

Study profile

Subnuclear physics (high-energy, particle physics) investigates the structure of matter on the level of elementary particles and their fundamental interactions. Nuclear physics extends it by exploring the systems of strongly interacting particles, primarily atomic nuclei. The study of this branch is based on learning theoretical and experimental nuclear and particle physics, supported by detailed understanding of quantum mechanics, quantum field theory, and the phenomenology of nuclear and subnuclear processes. The emphasis is put on mastering the relevant theoretical computational procedures and managing the methods of acquisition and evaluation of experimental data, including efficient use of the computer technique. By selecting optional courses and the master project, the student gains deep knowledge in a selected area, choosing orientation either to theory or experiment.

Learning outcomes

Graduates have a detailed knowledge of particle and nuclear physics and of general quantum theory. They are able to apply relevant theoretical tools to the description of nuclear and subnuclear systems, are familiar with the experimental methods of the field, and are proficient in the advanced use of computer techniques. They can find employment in fundamental experimental and theoretical research, as well as in related applied research. They are ready to join international scientific teams.