velikost textu

Nuclear and Subnuclear Physics

Studijní obor

Kód studijního oboru 1701T019
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor přírodních věd
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaJaderná a subjaderná fyzika
AngličtinaNuclear and Subnuclear Physics
LatinaPhysica nuclearis atque subnuclearis

Rady

Oborový garant Nuclear and Subnuclear Physics (N; 1701T019; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Subjaderná fyzika (fyzika vysokých energií, částicová fyzika) zkoumá strukturu hmoty na úrovni elementárních částic a jejich fundamentálních interakcí. Jaderná fyzika ji doplňuje výzkumem systémů silně interagujících částic, především atomových jader. Studium tohoto oboru je založeno na výuce teoretické a experimentální jaderné a částicové fyziky, podepřené detailním pochopením kvantové mechaniky, kvantové teorie pole a fenomenologie jaderných a subjaderných procesů. Důraz je kladen na zvládnutí relevantních teoretických výpočetních postupů a na osvojení si metod získávání a zpracování experimentálních dat, včetně efektivního ovládnutí výpočetní techniky. Volbou povinně volitelných předmětů a tématu diplomové práce student získává hlubší vzdělání ve vybrané oblasti a volí tak příklon k teorii nebo experimentu.

Profil absolventa

Absolventi tohoto oboru mají detailní znalosti částicové a jaderné fyziky a obecné kvantové teorie. Dokážou aplikovat relevantní teoretické postupy při popisu jaderných a subjaderných systémů, ovládají experimentální metody oboru a jsou zběhlí v pokročilém využití výpočetní techniky. Nacházejí uplatnění v základním experimentálním a teoretickém výzkumu i v souvisejícím aplikovaném výzkumu. Jsou připraveni začlenit se do mezinárodních vědeckých týmů.

Charakteristika

Subnuclear physics (high-energy, particle physics) investigates the structure of matter on the level of elementary particles and their fundamental interactions. Nuclear physics extends it by exploring the systems of strongly interacting particles, primarily atomic nuclei. The study of this branch is based on learning theoretical and experimental nuclear and particle physics, supported by detailed understanding of quantum mechanics, quantum field theory, and the phenomenology of nuclear and subnuclear processes. The emphasis is put on mastering the relevant theoretical computational procedures and managing the methods of acquisition and evaluation of experimental data, including efficient use of the computer technique. By selecting optional courses and the master project, the student gains deep knowledge in a selected area, choosing orientation either to theory or experiment.

Profil absolventa

Graduates have a detailed knowledge of particle and nuclear physics and of general quantum theory. They are able to apply relevant theoretical tools to the description of nuclear and subnuclear systems, are familiar with the experimental methods of the field, and are proficient in the advanced use of computer techniques. They can find employment in fundamental experimental and theoretical research, as well as in related applied research. They are ready to join international scientific teams.