velikost textu

Astronomy and Astrophysics

Studijní obor

Kód studijního oboru 1701T038
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor přírodních věd
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAstronomie a astrofyzika
AngličtinaAstronomy and Astrophysics
LatinaAstronomia et astrophysica

Rady

Oborový garant Astronomy and Astrophysics (N; 1701T038; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Magisterské studium oboru Astronomie a astrofyzika zdokonaluje základní znalosti z fyziky, matematiky a programování. Studenti jsou vedeni k porozumění základům klasické astronomie, tj. astrometrie a nebeské mechaniky, a základům klasické astrofyziky, tj. fyzice plazmatu ve vesmíru, stavbě a vývoji hvězd, teorii hvězdných atmosfér, fyzice těles sluneční soustavy a stavbě a dynamice galaxií. Seznamují se rovněž se sluneční fyzikou, relativistickou astrofyzikou, extragalaktickou astronomií a kosmologií. Prostřednictvím pravidelných seminářů, diplomové práce, praxe na observatořích a tematicky zaměřených přednášek externích odborníků získávají studenti představu o současných problémech řešených v jednotlivých oborech astronomie a astrofyziky a o metodách vědecké práce.

Profil absolventa

Absolventi mají pokročilé znalosti v hlavních partiích klasické a moderní astronomie, astrofyziky a kosmologie. Získali spolehlivý základ v obecných oblastech fyziky – teoretické mechanice, kvantové fyzice, termodynamice, statistické fyzice a obecné teorii relativity. Mají přehled o moderní pozorovací technice a metodách, jsou připraveni na analýzy pozorovacích dat a tvorbu numerických modelů. Jsou zběhlí ve sdělování odborných poznatků formou prezentací i psaných textů, a to též v anglickém jazyce. U mnoha absolventů se předpokládá nástup profesní dráhy vědeckého pracovníka. Nabyté obecné vzdělání ve fyzice dovoluje absolventům uplatnění i v příbuzných oborech a všude, kde je třeba abstraktní uvažování nebo řešení komplikovaných problémů.

Charakteristika

The master studies of Astronomy and Astrophysics continues to perfect the basic knowledge in physics, mathematics and programming. The students are guided to understand the fundamentals of classical astronomy, i.e. astrometry and celestial mechanics, and classical astrophysics, i.e. plasma physics in the Universe, the structure and evolution of stars, the theory of stellar atmospheres, the physics of Solar System bodies, and the structure and dynamics of galaxies. Furthermore, they learn solar physics, relativistic astrophysics, extragalactic astronomy and cosmology. Thanks to regular participation in seminars, working on a thesis, gaining experience at observatories, and hearing lectures from external collaborators, the students become acquainted with topical problems in astronomy and astrophysics and with methods of scientific research.

Profil absolventa

Graduates acquire advanced knowledge of major areas of classical and modern astronomy, astrophysics and cosmology. Graduates also gain a reliable background in general branches of physics such as
theoretical mechanics, quantum physics, thermodynamics, statistical physics and general relativity. They have an overview of modern observing techniques and methods, and are prepared for analysing observational data and creating numerical models. They also have proficiency in techniques of
knowledge dissemination, through presentation and writing, in particular in English. Most graduates are expected to enter a career as a research worker. Their general education in physics enables them to also
engage in related fields and wherever abstract thinking or the solution of sophisticated problems is needed.