velikost textu

Didactics of Chemistry

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1423
Kód studijního oboru 1407V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDidaktika chemie
AngličtinaDidactics of Chemistry
LatinaArs didactica chemiam praecipiendi

Rady

Garant studijního programu Didactics of Chemistry (D; 1407V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Didactics of Chemistry (D; 1407V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorské studium poskytuje integrované vzdělání, které jeho absolventům umožňuje na základě vysoké erudovanosti provádět koncepční a výzkumnou činnost v oblasti chemického vzdělávání. Absolventi doktorského studia budou připraveni k samostatné vědecké, pedagogické a řídící práci v tomto oboru. Uplatnění absolventů bude možné na didaktických pracovištích vysokých škol, ve výzkumných ústavech MŠMT zabývajících se problematikou chemického vzdělávání, na středních školách jako vysoce kvalifikovaní vyučující chemie, na pracovištích, která se zabývají dalším vzděláváním učitelů a v mezinárodních a evropských institucích a organizacích zaměřených na celostátní a mezinárodní výzkum v oblasti chemického nebo přírodovědného vzdělávání.

Charakteristika

Profil absolventa

The PhD study grants integrated education that allows its graduates, thanks to their high erudition, to do conteptual and research activities in the area of chemistry education. The PhD study graduates will be ready for the independent scientific, pedagogic and management work in this area. They will be able to assert themselves at the colleges' didactical workplaces, in the Education ministry research institutes that concern themselves with the problematics of chemistry education, at the secondary schools as highly-qualified chemistry teachers, at the workplaces which are dealing in further teacher training, and in the international and European institutions and organizations focused at the countrywide and international research in the area of chemistry or science education.