velikost textu

Geologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504R179
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaGeologie se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaGeology Oriented at Education
LatinaGeologia institutioni applicata

Rady

Oborový garant Geologie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R179; 3 roky; PřF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Bakalářský studijní obor Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) je součástí dvoustupňové přípravy učitelů pro střední školy a na PřF UK je vždy studován v kombinaci s dalším aprobačním předmětem (biologie, chemie). Studijní plány oboru obsahují tři základní složky. Odborná složka poskytne studentům ucelený přehled celého spektra geologických oborů. Didaktická složka je zaměřena na postupy, jak efektivně získané znalosti využít a předávat je posluchačům. Nedílnou součástí studijního oboru je také pedagogicko-psychologický blok předmětů, kde studenti získávají kompetence potřebné pro uplatnění na místě učitele. Součástí studia je i náslechová pedagogická praxe. Na tento studijní obor navazuje magisterské studium, kde student získá další část potřebného vzdělání a kompetencí pro plnohodnotný výkon učitelského povolání.

Profil absolventa

Absolvent získá základní odborné znalosti z jednotlivých geovědních oblastí, dokáže je propojit a využít při řešení praktických úloh a ve výuce. Zároveň mu studium umožní získat přehled o vzdělávání, a to zejména v geologii. Bakalářské studium je zaměřeno především na přípravu ke studiu navazujících magisterských programů ve studijních oborech učitelství geologie pro SŠ v kombinaci s druhým předmětem. Studenti jsou taktéž vybaveni k dalšímu studiu odborného směru v obou aprobačních předmětech vystudované kombinace. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v navazujícím magisterském studiu, se mohou uplatnit v hospodářsko-společenských institucích orientovaných na oblast přírodních věd.

Charakteristika

Bachelor study is the first part of two-level education of teachers for high schools. This branch of study is at the Faculty of Science studied always in combination with second specialization (biology, chemistry). Study curriculum consists of three basic branches. In the first students obtain comprehensive overview of the wide spectrum of geological disciplines. Didactic component is focused on processes to efficiently utilize the acquired knowledge and transmit it to the audience. An integral part of study is represented by subjects oriented to pedagogy and psychology, where students obtain required competencies for teacher profession. Subsequent master study is needed to obtain full teacher competencies.

Profil absolventa

The graduate will acquire basic knowledge of the various geoscience fields, he is able to link them and used them to solve practical tasks and in teaching. He/she is able to apply this knowledge in laboratories as well as in the field. In addition, he/she has a knowledge of education system. Bachelor study is primarily focused on preparation for the follow-up master study in order to gain full pedagogic, didactic and specialized competencies. Students can also move to one of the specialized geological study fields, or work in some institution oriented to science.