velikost textu

Geologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504R008
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaGeologie se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaGeology Oriented at Education
LatinaGeologia institutioni applicata

Rady

Oborový garant Geologie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R008; 3 roky; PřF; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován nevyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studijní obor je součástí dvoustupňové přípravy učitelů pro střední školy. Studijní plány oboru obsahují jednak odbornou složku, kde se studenti seznamují s jednotlivými geologickými disciplínami, jednak složku oborové didaktiky, kde se učí získané poznatky aplikovat a předávat posluchačům. Nedílnou součástí studijního oboru je také pedagogicko-psychologický blok předmětů, kde studenti získávají kompetence potřebné pro uplatnění na místě učitele. Součástí studia je i náslechová pedagogická praxe. Na tento studijní obor navazuje magisterské studium, kde student získá další část potřebného vzdělání a kompetencí pro plnohodnotný výkon učitelského povolání.

Profil absolventa

Absolvent získá základní odborné znalosti z jednotlivých geologických disciplín, dokáže je propojit a využít při řešení praktických úloh laboratořích i terénu. Zároveň mu studium umožní získat přehled o vzdělávacím systému v ČR a základních metodách didaktického výzkumu. Bakalářské studium je zaměřeno především na přípravu ke studiu v navazujícím magisterském programu učitelství pro SŠ. Studenti mají dostatečný odborný základ pro studium odborného směru. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v navazujícím magisterském studiu, se mohou uplatnit v státních či soukromých institucích orientovaných na oblast přírodních věd.

Charakteristika

Bachelor study is the first part of two-level education of teachers for high schools. Study curriculum has several branches. First, there is a broad spectrum of specialized geological subjects. Second, within the framework of didactics of geology, students acquire competencies to transform specialized geological findings to teaching lessons. An integral part of study is represented by subjects oriented to pedagogy and psychology, where students obtain required competencies for teacher profession. Subsequent master study is needed to obtain full teacher competencies.

Profil absolventa

Absolvent has a thorough knowledge of particular geological disciplines. He/she is able to apply this knowledge in solution of practical tasks in laboratories as well as in the field. In addition, he/she has a knowledge of education system in the Czech Republic. He/she has a good command of basic methods of didactic research. Bachelor study is primarily focused on preparation for the follow-up master study in order to gain full pedagogic, didactic and specialized competencies. Students obtain also sufficient base to move to one of the specialized geological study programs or they may apply in some state or private institution oriented on research or management in the frame of natural sciences.