velikost textu

Anatomie a fyziologie rostlin

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1524
Kód studijního oboru 1507V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAnatomie a fyziologie rostlin
AngličtinaPlant Anatomy and Physiology
LatinaHerbarum anatomia et physiologia

Rady

Garant studijního programu Anatomie a fyziologie rostlin (D; 1507V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Anatomie a fyziologie rostlin (D; 1507V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Botanický ústav akreditován Detail
Ústav experimentální botaniky akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent má přehled o současném stavu experimentální biologie rostlin, která se věnuje studiu životních funkcí a stavby rostlin, signálních a regulačních mechanismů fyziologických procesů od úrovně molekulární, buněčné, po úroveň orgánů a rostliny jako celku ve vztahu k faktorům prostředí včetně interakcí rostlin s organizmy. Je schopen tyto poznatky uplatnit ve výzkumu s orientací zemědělskou, jako je šlechtění, ochrana, pěstování rostlin, či biomedicínskou jako je farmacie, medicína. Dokáže se orientovat ve vývoji oboru, vědecky interpretovat nové poznatky, navrhovat originální vědecké projekty a uskutečňovat samostatný výzkum s použitím řady přístupů od bioinformatiky po metody mikroskopické, ekofyziologické.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate has general knowledge about the current state of experimental plant biology, the focus of which lies in plant life functions and structures, signal and regulatory mechanisms of physiological processes from molecular, cell and organ levels to the level of a plant as a complex entirety in relation to environmental factors including plant interactions with organisms. They are capable of using this knowledge in basic or applied research oriented both toward agriculture, e.g. breeding research, plant production and protection, or biomedical research - pharmacy or medicine. They are well informed in current field advances, capable of designing original research projects, and can independently accomplish plant biology research with the use of many approaches from bioinformatics to microscopy and ecological physiology.