velikost textu

Hospodaření s přírodními zdroji

Studijní obor

Kód studijního oboru 1604R002
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHospodaření s přírodními zdroji
AngličtinaManagement of Natural Resources
LatinaCura opum naturae

Rady

Oborový garant Hospodaření s přírodními zdroji (B; 1604R002; 3 roky; PřF; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

"Tříletý bakalářský obor, který je zakončen bakalářskou zkouškou. Ukončené bakalářské studium má znaky vyššího odborného vzdělání. Po složení přijímacích zkoušek je možno pokračovat ve studiu v magisterských oborech geologie a aplikovaná geologie.
Absolventi získají základní poznatky o ochraně složek přírodního prostředí (voda, ovzduší, horninové prostředí), o využívání přírodních zdrojů, hospodaření s odpady a seznámí se i s právními aspekty ochrany životního prostředí. Absolvent bude schopen posoudit obecně hodnotu přírodního zdroje a možnosti jeho využití, orientovat se v souboru hlavních exploatačních metod a technologií, sestavit ekologickou prognózu využívání přírodního zdroje, monitorovat využívání zdroje a průběžně posuzovat ekologickou zátěž přírodního prostředí a pracovat s daty týkajícími se oblasti ochrany životního prostředí, tj. s daty hydrologickými, klimatologickými, geologickými aj."

Profil absolventa

Absolventi mají základní znalosti geologie a z oblastí ochrany horninového a přírodního prostředí, využívání přírodních zdrojů a hospodaření s odpady. Jsou seznámeni i s právními aspekty ochrany životního prostředí. Absolvent bude schopen posoudit obecně hodnotu přírodního zdroje a možnosti jeho využití, orientovat se v souboru hlavních exploatačních metod a technologií, sestavit ekologickou prognózu využívání přírodního zdroje, monitorovat využívání zdroje a průběžně posuzovat ekologickou zátěž přírodního prostředí. Absolventi studia najdou uplatnění v orgánech státní správy, veřejnoprávním sektoru i v soukromých organizacích, zabývajících se ochranou přírodního a životního prostředí a využíváním přírodních zdrojů.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduates have a good knowledge of geology and disciplines related to environmental protection, exploitation of natural resources and waste management. They are also acquainted with legal aspects of environmental protection. The graduate will be able to assess in general the value of individual natural resources and their deposits and possibilities of their exploitation, very knowledgeable about the main methods of mining and mineral processing, to work out ecological forecast related to exploitation of mineral resources and continuously evaluate ecological burden and impacts on the environment. The graduates are suited for positions in state administration, public-service sector and private companies involved in environmental protection and exploitation of mineral resources.