velikost textu

Geologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 1201R004
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaGeologie
AngličtinaGeology
LatinaGeologia

Rady

Oborový garant Geologie (B; 1201R004; 3 roky; PřF; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Bakalářský obor geologie je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností z celého spektra hlavních geologických oborů. Studium je rozfázováno do několika základních etap, které jsou doporučeny do jednotlivých úseků studia. Na počátku získá student teoretické znalosti a praktické zkušenosti ze základních přírodovědných oborů se zaměřením a důrazem na informace využívané v geologii. Tato etapa je nutná k propojení středoškolských znalostí a jejich vyústění do dostatečně robustního základu pro pochopení geologických procesů, probíhajících v přímo horninovém prostředí nebo v interakci s ním. Následuje etapa získání širokého přehledu o základních geologických disciplínách. U většiny geologických oborů je nutno začínat od samých základů, protože není na co navazovat ze středoškolského vzdělání. Geologie je na středních školách, pokud vůbec, vyučována nedostatečně. Třetí etapou je propojení znalostí dílčích geologických oborů a prohlubování znalostí a praktických dovedností ve vybraném užším zaměření. Takové zaměření pak profiluje absolventa bakalářského studia pro uplatnění v praxi anebo jej vhodně připravuje na navazující magisterské studium.

Profil absolventa

Cílem studia je výchova odborníků schopných poznání a dokumentace horninového prostředí, jeho geologické stavby a jeho různých parametrů včetně technických; dále jeho interakce s atmosférou, hydrosférou a biosférou a procesů vedoucích k migraci látek v těchto prostředích.
Absolventi dovedou všestranně pracovat s daty (geologickými, hydrologickými, paleobiologickými, klimatologickými, environmentálními apod.) – především umějí provádět terénní dokumentaci, získávat archívní data, zpracovávat, vyhodnocovat a formulovat základní interpretace datových souborů a mají základní poznatky o ochraně složek přírodního prostředí (voda, ovzduší, horninové prostředí).
Absolventi jsou schopni vykonávat kvalifikovaně dokumentační a technické práce, plnit dílčí výzkumné úkoly pod vedením specialistů, pracovat na místech techniků v laboratořích zabývajících se geologickým výzkumem v státních institucích i soukromých průzkumných firmách. Nachází tedy uplatnění jako členové řešitelských týmů v oblasti státní geologické služby, výzkumných organizacích, ve firmách zabývajících se průzkumnými a dokumentačními pracemi v oblasti využívání přírodních zdrojů, ochrany a využívání vod, řešení inženýrsko-geologických a geotechnických problémů apod., dále v orgánech státní správy všech stupňů zabývajících se ochranou životního prostředí a využíváním jeho zdrojů. Uplatňují se také v muzeích, regionálních centrech, rozvojových agenturách ad.

Charakteristika

Bachelor study branch Geology is focused on to gain basic knowledge and skills in wide range of main geological disciplines. The study is phased into several stages recommended for particular classes. At the beginning, student gains theoretical knowledge and experience in principal scientific branches related to geology. Following stage is oriented to an overview and orientation in main geological disciplines. The last stage provides interconnection of information and data among branches, and deepening of knowledge and skills in a narrower specialization selected by each student based on personal’s interest. Such direct of study profiles a graduate for his good perspective in practice or it trains him for the following study of Master degree.

Profil absolventa

The aim of the study Bachelor branch Geology is an education and training of specialists who are able to study and document lithological fundament of the Earth, its structure and parameters. They also can observe and study interactions of geosphere with atmosphere, hydrosphere and biosphere, and processes controlling migration of matters in geosphere itself. Graduates can thoroughly process data (geological, hydrogeological, palaeobiological, climatic, environmental, etc.) and they also have a basic knowledge on protection of environment. The graduates are able to do highly qualified documentations and technical works. They can collaborate in scientific projects under a supervision of specialists. They are prepared for jobs of technicians in geologically oriented laboratories. All positions are offered in state as well as private companies. Summarized, the graduates are well trained for positions in geological surveys, scientific institutes, wide range of private geological companies (focused on prospection, documentation, consultation, laboratories, etc.), museums, regional centers, development agencies and others.