text size

Molecular Biology and Biochemistry of Organisms

Study branch

Study branch code 1515R011
Type of study programme bachelor’s
Form of study full-time
Standard length of study 3 years
Title bachelor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechMolekulární biologie a biochemie organismů
EnglishMolecular Biology and Biochemistry of Organisms
LatinBiologia molecularis ac biochemia organismorum

Boards

Does not have any boards

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Science accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent má komplexní vzdělání v experimentálních biologických, biochemických a biomedicínských oborech, včetně rozšířených základů nebiologických disciplín - matematiky, fyziky a chemie. Tento typ interdisciplinárního vzdělání absolventovi poskytuje dobré předpoklady pro navazující, specializační magisterské studium v různých oborech experimentální biologie a umožňuje mu uplatnit se ve vědecko-výzkumných laboratořích jak základního i aplikovaného výzkumu, tak v laboratořích zdravotnických zařízení i zemědělských, potravinářských a chemických podniků. Další možnosti uplatnění jsou v institucích státní správy, kde je kladen požadavek na zvládnutí složité přístrojové techniky (útvary ochrany přírody, monitoring GMO, hygienické stanice).

Study profile

Learning outcomes

The graduate has received broad education in experimental biology, biochemistry and biomedicine, as well as in extended foundations of mathematics, physics, and chemistry. This type of interdisciplinary training gives the graduate good background for further studies for Masters Degree in various branches of experimental biology. It also enables the graduate to easily find employment at laboratories carrying out basic or applied scientific research as well as at those in medicine, agriculture, food and chemical industries. Further employment possibilities are in public administration wherever sophisticated instrumentation handling skills are required, e.g. in environment or GMO monitoring, or in sanitation.