velikost textu

Filozofie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6101V004
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFilozofie
AngličtinaPhilosophy
LatinaPhilosophia

Rady

Oborová rada Filozofie (D; 6101V004; 3 roky; ETF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Evangelická teologická fakulta akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent zná teoretické základy kritického myšlení a to se zvláštním zřetelem na křesťanskou tradici a teologické souvislosti filosofie, podrobně se orientuje v dějinách filozofie a teologie a je seznámen se současnými trendy filosofického bádání. Je jazykově vybaven pro vědeckou práci s prameny, ovládá metodologii odborné práce a zná pravidla kritické analýzy a interpretace.
Výsledky vědecké práce je schopen prezentovat v kontextu odborné rozpravy.
Je kvalifikován k samostatné vědecké práci a k vědecko-pedagogickému působení v oboru.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates have a knowledge of the theoretical bases of critical thinking particularly with respect to the Christian tradition and a theological context of philosophy, are well informed about the details of the history of philosophy and theology, and are familiar with current trends in philosophical research. They are linguistically equipped for research work with sources, are proficient in the methodology of specialist work, and are familiar with the rules for critical analysis and interpretation.
They are capable of presenting the results of their academic work in the context of a discussion among specialists.
They are qualified to carry out research work independently and to be active in their field in an academic teaching capacity.