velikost textu

Církevní a obecné dějiny

Studijní obor

Kód studijního oboru 7105V061
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaCírkevní a obecné dějiny
AngličtinaChurch and General History
LatinaHistoria ecclesiastica atque generalis

Rady

Oborová rada Církevní a obecné dějiny (D; 7105V061; 3 roky; KTF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Katolická teologická fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obor je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti církevních i obecných dějin. Důraz je kladen na propojení jednotlivých historických disciplín, zvláště s dějinami umění. V rámci oboru je určeno bližší zaměření studia na konkrétní křesťanské dějiny (starověk, středověk, raný novověk, 19. a 20. století).

Profil absolventa

Absolvent prokáže schopnost samostatné vědecké práce a původního myšlení v oboru poznání a rekonstrukce dějin se zvláštním zřetelem na dějiny křesťanství. Jeho disertace přinese nové poznatky. Bude kompetentním specialistou ve svém oboru. Bude mít zevrubné znalosti dějin světových i českých, obecných i církevních. Bude schopen vyučovat a vést i pokročilé studenty. Dovede propojovat historii s teologií a jednotlivé historické obory mezi sebou, se zvláštním zřetelem k dějinám liturgie, literatury a umění.

Charakteristika

The subject is focused on scientific research and independent creative activity in the sphere of history and church history. The emphasis is laid on the relations among various historical idsciplines, mainly the history of art. Within the subject further aim of studies is assigned to the particular part of Christian history /Antiquity, the Middle Ages, Early modern era, 19th and 20th centuries/.

Profil absolventa

The graduate will prove the capacity of independent scientific work and original thoughts in the sphere of historical understanding and reconstruction with the special regard to the history of Christianity. His/Her thesis will bring new pieces of knowledge. He/She will be a competent specialist in his/her subject. He/She will acquire knowledge of the history of the world, the history of Bohemian Lands and the history of the Church. He/She will be able to teach and guide even the advanced students. He/She knows how to connect history and theology and special historical subjects interactively with the special regard to the histories of liturgy, literature and art.