velikost textu

Longevity Studies

Studijní obor

Kód studijního oboru 6107V040
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaStudia dlouhověkosti
AngličtinaLongevity Studies
LatinaStudia vitae producendae

Rady

Oborový garant Longevity Studies (D; 6107V040; 4 roky; FHS; en; P,K; 1obor)Oborová rada Longevity Studies (D; 6107V040; 4 roky; FHS; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta humanitních studií akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obor Studia dlouhověkosti umožňuje hlubší a širší pochopení souvislostí a výzev spojených s prodlužujícím se lidským věkem v kontextu dalších změn ve společnosti a připravuje na kvalifikované hledání odpovědí a řešení teoretických i praktických otázek a etických souvislostí. Obor reaguje na probíhající demografické změny nejen ve smyslu stárnutí populace (kterým se zabývá gerontologie), ale také na prodlužování jednotlivých životních etap i na skutečnost, že se prodlužuje délka života lidí se zdravotním postižením a chronickou nemocností i dalších specifických skupin.

Obor Studia dlouhověkosti nabízí integrované studium na pomezí humanitních, sociálních, biomedicinských a dalších zejména aplikovaných věd. Obor reaguje na poptávku po odborné analýze otázek spojených s dlouhověkostí a stárnutím populace ve společnosti s důrazem na potřebu odborných a vědeckých řešení a využití poznatků v různých oblastech lidské činnosti.

Postgraduální studijní obor Studia dlouhověkosti připravuje vysoce kvalifikované odborníky ve výzkumu, expertní činnosti a transferu poznatků do praxe, kteří jsou schopni řešit na vědecké úrovni problematiku související s prodlužujícím se lidským věkem, ovládají adekvátní vědecké metody, jsou schopni koordinovat interdisciplinární týmy a publikovat nejen vědecké publikace, ale také vytvářet podklady pro rozhodování na všech adekvátních úrovních a v oblastech souvisejících s prodlužováním lidského věku.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia ovládá vědecké metody relevantní pro absolventa doktorského studia humanitních oborů rozšířeného o tematické zaměření svého studia. Je schopen samostatně navrhovat a řešit vědecké projekty, expertizy, navrhovat opatření. Je schopen samostatné vědecké a pedagogické činnosti související s problematikou prodlužování lidského věku. V praxi je schopen koordinovat interprofesionální týmy v oblasti akademické, veřejné správy či samospráv i soukromém sektoru.

Charakteristika

Longevity Studies enable better understanding of interfaces and challenges of prolongation of human life (longevity). It fosters better understanding and finding of appropriate answers and solutions of theoretical, applied and ethical context of longevity. It reflects not only current demographic changes of population (as the gerontology) but it also reflect the fact that nowadays also persons with severe disability, chronic illnesses and impairment live longer than ever before and also some other specific groups of our population have needs related to the longevity.

Longevity Studies offer integrated study on the boarder of humanities, social, biomedical and other mainly applied sciences. The study responses to needs of specialist analyses and solutions of problems related to longevity and demographic change of the society, in different fields of human life and aktivity.
The doctoral postgraduate Longevity studies qualifies highly skilled and knowledgeable specialists in research, expertise and transfer of knowledge into the practice. On the scientific level they are able to tackle problems related to longevity of human life. They are aware and able to use relevant scientific methods, to coordinate interdisciplinary teams and to publish both scientific publications and materials for decision making on all adequate levels and problems related to longevity.

Profil absolventa

The graduate of the PhD study have the skills and knowledge of scientific methods at the level required for doctoral studies of humanities reflecting the focus on longevity. He/she is able to propose and solve complex scientific projects, expertise and solution proposals, to act as a specialist in the academic and pedagogic field. In the practice, the graduate is able to coordinate interprofessional teams in the field of academy, public administration and also in the private sector.