velikost textu

Německá a francouzská filozofie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6101V032
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaNěmecká a francouzská filozofie
AngličtinaGerman and French Philosophy
LatinaPhilosophia Germanica et Francogallica
NěmčinaDeutsche und französische Philosophie
FrancouzštinaPhilosophies allemande et française

Rady

Oborový garant Německá a francouzská filozofie (D; 6101V032; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Německá a francouzská filozofie (D; 6101V032; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta humanitních studií akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorský studijní obor Německá a francouzská filosofie, zaměřený na německou klasickou filosofii, fenomenologii a soudobou francouzskou filosofii, a jejich vzájemné vlivy v intelektuálním a kulturním evropském prostoru, poskytne náročnou odbornou přípravu pro bádání a další samostatné rozvíjení aktuálních filosofických přístupů, které se vyprofilovaly ve střední Evropě a ve Francii a které zásadně ovlivňují dění na soudobé světové filosofické scéně a zároveň zásadně utvářejí podobu soudobé české filosofické scény, se kterou jsou tradičně spjaty.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru Německá a francouzská filosofie je připraven pro samostatnou vědeckou práci v rámci příslušné oblasti teoretického zájmu oboru a schopen profesionálního uplatnění v akademickém světě, a to jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. Rovněž se orientuje v nezbytném akademickém provozu jako je např. získávání podpory z grantů, vytváření badatelských týmů, organizace konferencí, zahraniční stáže, uplatňování výstupů badatelské činnosti, vedení seminářů a přednášek atd. Absolvent je dobře připraven pro uplatnění v rámci evropských politických či kulturních institucích.

Charakteristika

The PhD study program in German and French Philosophy is focused on German classical philosophy, phenomenology and current French philosophy, and their interactions in the European intellectual and cultural milieu. It provides a demanding specialized training in research and further independent development of current philosophical approaches that have been coined in Central Europe and France and have a fundamental impact on the contemporary world of philosophy and, at the same time, substantially shape the image of the Czech philosophical scene with which they are traditionally tied.

Profil absolventa

The instruction to graduates of the PhD program in German and French philosophy is focused on their independent scientific research within their respective field of theoretical investigation and professional career in the academic world, both at home and abroad. The instruction leads to mastering the necessary academic procedures, such as obtaining grants, building research teams, organizing conferences, foreign study visits and research fellowships, application of research outputs, leading seminars, presenting lectures, etc. Apart from this preparation for further research and pedagogical activity, the program provides prerequisites for employment within European political and cultural institutions.