velikost textu

Civil Sector Studies

Studijní obor

Kód studijního oboru 6107V026
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaStudia občanského sektoru
AngličtinaCivil Sector Studies
LatinaRes civium civibus moderandae

Rady

Oborový garant Civil Sector Studies (D; 6107V026; 3 roky; FHS; en; P,K; 1obor)Oborová rada Civil Sector Studies (D; 6107V026; 3 roky; FHS; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta humanitních studií akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru Studia občanského sektoru je kvalifikovaným odborníkem se širokým rozhledem po základních teoretických koncepcích používaných pro zkoumání občanského a neziskového sektoru, potřebnými analytickými dovednostmi a důkladnou znalostí občanského sektoru v ČR, v zahraničí i v Evropské unii.
Absolvent je schopen podílet se na základním i na aplikovaném výzkumu ve výzkumných institucích a pracovištích vysokých škol příslušného zaměření. Je také dobře připraven pro náročné řídící a koncepční funkce v organizacích občanského sektoru a má vynikající kvalifikaci pro práci na pozicích ve veřejné správě i v soukromé sféře, kde je obeznámenost s občanským sektorem nezbytností.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate of the doctoral study program Civil Sector Studies is a highly qualified specialist endowed with deep understanding of the fundamental theoretical approaches to the civil and not-for-profit sector, relevant analytical skills and solid knowledge of the civil sector in the Czech Republic and other countries as well as in the European Union.
The study program provides necessary qualification to those willing to work in basic and applied research at research institutes and Universities of the given thematic orientation. The graduates are also well prepared to occupy managerial and creative positions at all kinds of civil sector organizations and are qualified to work at such positions in public service or private sphere where familiarity with the civil sector is an indispensable asset.