velikost textu

Integrální studium člověka - obecná antropologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6107V032
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaIntegrální studium člověka - obecná antropologie
AngličtinaGeneral Anthropology
LatinaAnthropologia generalis

Rady

Oborový garant Integrální studium člověka - obecná antropologie (D; 6107V032; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Integrální studium člověka - obecná antropologie (D; 6107V032; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta humanitních studií akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Základním myšlenkovým pilířem oboru je pojetí antropologie jakožto komplexní vědy o člověku v jeho psychofyzické jednotě bez striktního rozlišení na jednotlivé subdisciplíny, které spolu ve starším pojetí často nekomunikovaly a jejichž propojení v „antropologii“ bylo často deklarativní. Doktorský obor je v tomto smyslu pokračováním magisterského oboru Obecná antropologie – integrální studium člověka, který je, právě v tomto pojetí, na fakultě rovněž akreditován. Tímto fakulta navazuje i na výrazné dobové trendy v podobném komplexním pojetí antropologie zejména v anglosaské jazykové oblasti.
Cílem oboru je vychovat absolventy schopné odborné vědecké práce srovnatelné na mezinárodní úrovni, s dobrým a rozsáhlým uplatněním ve výuce i v praxi v národním a celoevropském kontextu. Měli by sdílet široké pojetí jednoty člověka v jeho kulturních i biologických aspektech. Oborová rada, složená z vybraných odborníků FHS a doplněná členy dalších fakult UK i jiných univerzit, zaručuje intenzivní spolupráci zejména v oblasti behaviorálních věd a sociální, kulturní i biologické antropologie, přičemž při výběru jejích členů byl kladen obzvláštní důraz na mladé a dynamické vědecké pracovníky, jakož i na originální myslitele v oblasti věd o člověku.
Dnes v praxi často kladené otázky po „lidské přirozenosti“ a z nich plynoucí konsekvence související s postavením menšin, válečnými a mírovými jednáními ve společnosti, vztahem k živé přírodě a životnímu prostředí, strukturou a povahou rodiny a v této souvislosti konaných opatření atd. mohou být odpovědně tematizovány pouze lidmi vzdělanými v tomto oboru, nemají-li být ponechány populismu a „hlasu ulice“.
Už z tohoto důvodu se jeví vzdělání v oboru Integrální studium člověka - Obecná antropologie jako pokus o odpověď na společenské otázky, které jsou nějakým způsobem relevantní prakticky každého z nás.

Profil absolventa

a) Výstupní znalosti:
znalost metod i praxe vědecké práce v obecně antropologických oborech, tj. filosofické, kulturní, sociální, historické a biologické antropologii, s těžištěm v oblasti vlastní specializace (dle tématu disertační práce), znalost relevantní literatury v celé potřebné šíři.

b) Výstupní dovednosti:
schopnost antropologické práce v terénu za rozmanitých podmínek, dodržování její etiky, způsobilost uplatňovat interpretativní i empirické metody, schopnost precizně formulovat výstupní poznatky vědecké práce a zdárně je i v konkurenci umisťovat v prestižních časopisech, schopnost výsledky své práce přístupně, ale odpovědně zjednodušovat pro účely popularizační a seriózní vystoupení v médiích, schopnost zvládat samostatné i kolektivní úspěšné podávání grantových aplikací a reprezentovat současné i budoucí pracoviště.

c) Charakter profesí a institucí, kde absolvent může získat uplatnění:
jedná se zejména o výuku na univerzitách a jiných typech vysokých škol, výzkum v rámci vědeckých ústavů, nadací, nevládních organizací či jednotlivých vládních resortů (zejména v oblasti práce a sociálních věcí, zdravotnictví, vnitra, zahraničí), a dále v médiích v souvislosti s popularizací poznatků antropologie a vědy obecně.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates, proficient in methods and practical aspects of scientific research as regards the general anthropological disciplines (i.e. philosophical, cultural, social, historical and biological anthropologies), are able to conduct field researches into anthropological issues in line with their specializations, while observing a scientist’s code of ethic. They are able to accurately formulate the results of their scientific work so as to publish them in high-standard journals or to responsibly popularise them. They know how to apply for grants and/or represent their institution.
They are qualified for teaching positions at universities or colleges, responsible positions in scientific institutes, foundations, NGO’s or governmental departments (such as departments of labour and social matters, health and care, home office and foreign affairs) and the media in terms of popularizing the findings of anthropology, science and humanities.