velikost textu

Mezinárodní teritoriální studia

Studijní obor

Kód studijního oboru 6702T005
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaMezinárodní teritoriální studia
AngličtinaInternational Area Studies
LatinaStudia nationum oras tractantia

Rady

Oborový garant Mezinárodní teritoriální studia (N; 6702T005; 2 roky; FSV; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta sociálních věd akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obor Mezinárodní teritoriální studia se dělí na šest specializací (americká studia, balkánská a středoevropská studia, evropská studia, německá a rakouská studia, ruská a eurasijská studia a na západoevropská studia) a na tři průřezy zastupující témata kulturně-historická, politicko-mezinárodněvztahová a socioekonomická. Obor se člení na povinné předměty společného základu, na povinně volitelné předměty a na skupinu volitelných předmětů. Cílem této organizace oboru je posílení jeho transnacionální a transteritoriální dimenze.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Mezinárodní teritoriální studia disponuje mezinárodně srovnatelnou multidisciplinární průpravou. Vybaven solidním teoretickým, empirickým a jazykově fundovaným zázemím umí v zadaném teritoriálním rámci a s vědomím širšího kontextu kvalifikovaně komentovat problematiku daného teritoria, analyzovat zadaná témata, vypracovat odborně i formálně kvalitní texty a volit odpovídající strategie řešení problémů. Prostřednictvím stáží se během studia naučí aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi. Je žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.

Charakteristika

Programme International Area Studies is divided into six specialized tracks (North America, Balkan and East-Central Europe, European integration, German speaking countries, Russia and Eurasia, and Western Europe) and with the focus on the three mutually intertwined thematical profiles dealing with history & culture, politics and international relations, and socio-economic topics. The programme is structured to common obligatory courses, area-oriented specialized courses, and electives. The aim of the organization of the programme is to support and strenghten its transnational and transterritorial dimension.

Profil absolventa

Graduate from the programme is endowed with internationally recognizable multi-disciplinary training in the field of Area Studies. Equipped with solid theoretical, empirical and language background the graduate is capable of qualified comments on the problems of the chosen territory, analyze given topics, he can produce professionally and formally fair texts and elaborate proper strategy of problem resolving. Due to internships passed during the study he learns how to employ acquainted knowledge and skills in praxis. He is demanded and good assessed employee in the state service, diplomacy, NGOs and international institutions as well as in the research and development field, in the private sphere and mass-media.