text size

History/General History

Study branch

Study branch code 7105V026
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechHistorie/obecné dějiny
EnglishHistory/General History
LatinHistoria generalis

Boards

of History/General History (D; 7105V026; 7105V026; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)Subject area board of History/General History (D; 7105V026; 7105V026; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited taught link Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Cílem je prohloubit schopnost doktorandů se samostatně a kriticky zaměřit na badatelskou činnost, rozšíření komplexních vědomostí o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji lidské společnosti, aplikovat praktické i teoretické návyky a dovednosti. V průběhu studia, které klade důraz zejména na individuální formu, rozvíjí doktorand své dovednosti v práci s prameny, tříbí svůj kritický přístup k odborné literatuře a reflektuje badatelské problémy.

Learning outcomes

Absolvent oboru historie/obecné dějiny bude schopen samostatně a kriticky zkoumat minulost, získá komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji lidské společnosti, bude umět pracovat s vydanými i nevydanými prameny, aplikovat kritický přístup k odborné literatuře, bude schopen provádět základní výzkum i teoretická zobecnění a uplatnit tvořivé myšlení při hodnocení historických faktů a procesů. Absolvent je vybaven potřebnými faktografickými, metodologickými a metodickými znalostmi a dovednostmi k tomu, aby mohl samostatně a na základě historicky relevantních argumentů interpretovat historické dění, kriticky interpretovat historické prameny a literaturu a samostatně zpracovávat a řešit vědecké problémy. Absolvent je rozsahem svých znalostí schopen splnit nejnáročnější požadavky kladené na pracovníky fakult humanitního zaměření, výzkumných pracovišť, muzeí a rovněž vzdělávacích institucí, které kladou důraz na systematické prohlubování a rozšiřování vědomostí svých studentů, nebo zaměstnanců.

Study profile

The doctoral programme revolves around independent creative work in research and development; its objective is to enhance the doctoral students’ ability to engage in independent and critical research, deepen their knowledge of the political, economic, social and cultural development of human society, and cultivate their ability to apply practical skills and theoretical expertise. Encouraging the students’ individual study in particular, the programme cultivates their skills in working with sources, their critical approach to specialist writings and their ability to reflect research problems.

Learning outcomes

Graduates of the doctoral programme in History/General History are equipped for independent and critical research, and possess a thorough knowledge of the political, economic, social and cultural development of human society; they possess skills in working with published and unpublished sources, and the ability to adopt a critical approach to specialist writings, conduct basic research, produce theoretical generalisations and apply creative thinking to the analysis of historical facts and processes. Graduates possess a thorough grounding in the discipline’s facts and methods, enabling independent and informed interpretation of history, critical interpretation of historical sources and writings, and independent approach to problem-solving in research. Graduates possess comprehensive knowledge enabling them to seek highly specialised positions in humanities-oriented universities, research centres, museums and education/training institutions providing students or staff with systematic development of knowledge.