velikost textu

History/General History

Studijní obor

Kód studijního oboru 7105V026
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHistorie/obecné dějiny
AngličtinaHistory/General History
LatinaHistoria generalis

Rady

Oborový garant History/General History (D; 7105V026; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)Oborová rada History/General History (D; 7105V026; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Cílem je prohloubit schopnost doktorandů se samostatně a kriticky zaměřit na badatelskou činnost, rozšíření komplexních vědomostí o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji lidské společnosti, aplikovat praktické i teoretické návyky a dovednosti. V průběhu studia, které klade důraz zejména na individuální formu, rozvíjí doktorand své dovednosti v práci s prameny, tříbí svůj kritický přístup k odborné literatuře a reflektuje badatelské problémy.

Profil absolventa

Absolvent oboru historie/obecné dějiny bude schopen samostatně a kriticky zkoumat minulost, získá komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji lidské společnosti, bude umět pracovat s vydanými i nevydanými prameny, aplikovat kritický přístup k odborné literatuře, bude schopen provádět základní výzkum i teoretická zobecnění a uplatnit tvořivé myšlení při hodnocení historických faktů a procesů. Absolvent je vybaven potřebnými faktografickými, metodologickými a metodickými znalostmi a dovednostmi k tomu, aby mohl samostatně a na základě historicky relevantních argumentů interpretovat historické dění, kriticky interpretovat historické prameny a literaturu a samostatně zpracovávat a řešit vědecké problémy. Absolvent je rozsahem svých znalostí schopen splnit nejnáročnější požadavky kladené na pracovníky fakult humanitního zaměření, výzkumných pracovišť, muzeí a rovněž vzdělávacích institucí, které kladou důraz na systematické prohlubování a rozšiřování vědomostí svých studentů, nebo zaměstnanců.

Charakteristika

The doctoral programme revolves around independent creative work in research and development; its objective is to enhance the doctoral students’ ability to engage in independent and critical research, deepen their knowledge of the political, economic, social and cultural development of human society, and cultivate their ability to apply practical skills and theoretical expertise. Encouraging the students’ individual study in particular, the programme cultivates their skills in working with sources, their critical approach to specialist writings and their ability to reflect research problems.

Profil absolventa

Graduates of the doctoral programme in History/General History are equipped for independent and critical research, and possess a thorough knowledge of the political, economic, social and cultural development of human society; they possess skills in working with published and unpublished sources, and the ability to adopt a critical approach to specialist writings, conduct basic research, produce theoretical generalisations and apply creative thinking to the analysis of historical facts and processes. Graduates possess a thorough grounding in the discipline’s facts and methods, enabling independent and informed interpretation of history, critical interpretation of historical sources and writings, and independent approach to problem-solving in research. Graduates possess comprehensive knowledge enabling them to seek highly specialised positions in humanities-oriented universities, research centres, museums and education/training institutions providing students or staff with systematic development of knowledge.