text size

Czech Language

Study branch

Study branch code 7310V032
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Studium se zaměřuje na problematiku jazykovědné bohemistiky v celé její tematické šíři, respektovány jsou jak otázky současného jazyka, tak otázky vývojové. Z teoretických disciplín je zastoupena gramatika a stylistika češtiny, lingvistická pragmatika, textová lingvistika a teorie komunikace, sociolingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika, kognitivní lingvistika i další oblasti lingvistiky. Soustavně je pěstována také aplikovaná lingvistika, mj. studium jazyka českých neslyšících, výzkum češtiny v zahraničí, otázky jazykové výuky, kritická analýza diskurzu. Je kladen důraz na práci s jazykovými korpusy a na vytváření vlastních korpusů. Celkově je doktorské studium orientováno na soustavné prohlubování znalostí aktuálních teoretických a metodologických koncepcí a na získání takových odborných znalostí a dovedností, které jsou potřebné pro napsání kvalitní doktorské disertační práce a pro budoucí vědeckou tvůrčí činnost absolventů oboru.

Learning outcomes

Absolvent oboru český jazyk disponuje hlubokým poznáním problematiky zvolené disciplíny v rámci jazykovědné bohemistik a bezpečně se orientuje v celé oblasti jazykovědné bohemistiky a příbuzných disciplín, včetně obecné jazykovědy. Je schopen odborného myšlení a tvůrčího uplatnění jazykovědné metodologie a dokáže aplikovat osvojené poznatky a postupy na další okruhy otázek.

Study profile

The programme explores issues in Czech linguistic studies in all their thematic breadth, covering issues of both present-day language and its development. The theoretical framework comprises Czech grammar and stylistics, linguistic pragmatics, textual linguistics and theory of communication, sociolinguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, cognitive linguistics and other fields. Moreover, applied linguistics is consistently developed, e.g. the study of the Czech deaf language, research into the Czech language as used abroad, language teaching, critical discourse analysis etc. Empirical research is the primary research orientation, especially concerning language corpora and creating users’ own corpora. Generally, the doctoral programme focuses on systematically extending the knowledge of current theoretical and methodological approaches and acquiring skills necessary for writing a high-quality Ph.D. dissertation and for an independent research career.

Learning outcomes

Graduates of the Ph.D. programme in Czech Language have a thorough grounding in their specialisation within the field of Czech linguistic studies in addition to a solid grounding in the entire field of linguistic Czech studies and related disciplines, including general linguistics. They possess skills in professional reflection and creative application of linguistic methodology, and are equipped to apply their findings and methods to other linguistic areas.