text size

Classical Philology

Study branch

Study branch code 7310V079
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechKlasická filologie
EnglishClassical Philology
LatinPhilologia classica

Boards

of Classical Philology (D; 7310V079; 7310V079; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)Subject area board of Classical Philology (D; 7310V079; 7310V079; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited not taught link Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Doktorské studium oboru Klasická filologie umožňuje individuální profilaci studenta v rámci čtyř specializací: klasická filologie se zaměřením na řeckou lingvistiku / na latinskou lingvistiku, klasická filologie se zaměřením na řeckou literaturu / na římskou literaturu. Základem je studium antických literárních i neliterárních textů v celém rozsahu jejich dochování, které je pevně ukotveno v příslušných teoretických disciplínách a metodologii. Základním cílem studia tohoto oboru je snaha zajistit výchovou mladých odborníků kontinuitu vědeckého výzkumu epochy historicky a kulturně pro Evropu tak důležité.

Learning outcomes

Absolvent doktorského studia oboru Klasická filologie je erudovaným odborníkem v oblasti klasických jazyků / antické literatury, který osvědčil schopnost nabyté poznatky tvůrčím způsobem rozvíjet. Obhájenou disertační prací prokázal špičkovou kvalitu ve zvolené specializaci v rámci klasické filologie, včetně spolehlivé orientace v literárněvědné nebo lingvistické teorii. Je vědomostně, metodicky a jazykově vybaven pro samostatnou vědeckou práci a je schopen její výsledky prezentovat na konferencích, v odborných časopisech, v monografiích či edicích antických textů. Profesně se absolvent může uplatnit zejména jako vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, redaktor či překladatel odborných publikací.

Study profile

The Ph.D. programme in Classical Philology enables students to pursue their individual academic interests within four specializations: classical philology with a specialization in Greek linguistics / in Latin linguistics, classical philology with a specialization in Greek literature / in Roman literature. The programme revolves around studying ancient literary and non-literary texts as preserved, within the context of the relevant theoretical disciplines and methodology. The programme has a mission of training young experts to ensure the continuity of research into an era of so much historical and cultural importance for Europe.

Learning outcomes

Graduates from the Ph.D. programme in Classical Philology are experts in classical languages / ancient literature, capable of developing their knowledge in a creative manner. Their dissertation theses testify to the graduates’ excellent expertise in the specialization of their choice within classical philology, including a reliable grounding in literary or linguistic theories. Graduates are equipped with knowledge, methods and language skills essential for independent research careers, being able to present their research findings at conferences, in journals, monographs and editions of ancient texts. Graduates can seek employment as researchers and university teachers, editors and translators of specialist publications.