text size

English Language

Study branch

Study branch code 7310V008
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Předmětem studijního oboru Anglický jazyk je výzkum anglického jazyka na všech základních rovinách, morfologické, syntaktické, lexikálně-sémantické a promluvové, a to jak v dimenzi synchronní, tak diachronní. Základním teoretickým východiskem je současný funkční strukturalismus odvíjející se od učení Pražské školy, který je obohacen o vlivy soudobých teoretických proudů charakteristických pro současnou evropskou a anglo-americkou anglistiku. Významné rysem je uplatnění metod korpusové lingvistiky a elektronických jazykových korpusů (jednojazyčných a paralelních) u jevů, pro něž korpusy mohou poskytnout výzkumný materiál. Integrální součást je i kontrastivní přístup u jevů konfrontačně podnětných. Podle povahy výzkumného tématu mají jednotlivé projekty cíle nejen teoretické, nýbrž i aplikované.
Vedle základních lingvistických disciplín, které jsou těžištěm studijního programu/oboru a odborné kvalifikace doktorandů v oblasti anglické lingvistiky počínaje úvodem do metodologických základů oboru a jeho vývoje, zahrnuje program i disciplíny speciální, potřebné k výzkumu dané problematiky anglického jazyka. V návaznosti na obecnou teoreticko-praktickou průpravu (filozofie, jazyk) je smyslem doktorského studia prohloubení schopnosti doktorandů samostatně a kriticky přistupovat k dílčím lingvistickým tématům anglického jazyka, rozšíření komplexních vědomostí z oboru a osvojení si kritického přístupu k práci s prameny a odbornou literaturou.

Learning outcomes

Absolvent je anglista-odborník na anglický jazyk, resp. anglickou lingvistiku, s všestrannou orientací v oboru. Díky požadavku publikační a konferenční činnosti v rámci doktorského programu je absolvent dobře připraven po teoretické i praktické stránce. Je si vědom nutnosti sledovat vývoj v oboru, dokáže si samostatně doplňovat vzdělání a podle potřeby se specializovat, je schopen samostatně publikovat, koncipovat a vést vlastní vysokoškolské kurzy. Důraz na odbornou a jazykovou kompetenci predisponuje absolventa i pro výzkum a výuku v zahraničí, dává mu možnost ucházet se o vlastní grantové projekty a zapojovat se do spolupráce se zahraničními partnery.

Study profile

The main objective of the study program English Language is research on English at all the fundamental levels, morphological, syntactic, lexico-semantic, and the that of discourse, both in the synchronic and the diachronic dimension. The theoretical starting point is modern functional structuralism, deriving from the tenets of the Prague Linguistic Circle, and enriched by the contemporary theoretical trends characteristic of the present-day European and Anglo-American English linguistics. Its significant feature is the application of corpus linguistics methodology and electronic corpora (monolingual and parallel) in the study of linguistic phenomena for which corpora may provide useful research data. An integral part of the research is the use of a contrastive approach wherever contributing to the clarification of the linguistic features under study. Depending on the nature of the research topic, the goals of projects may be not only theoretical, but also of practical relevance.

In addition to the foundation areas of study which form the basis of the study program and of the doctoral students’ theoretical knowledge in English linguistics (starting with an introduction to methodology of the field and its development), the program also includes special courses necessary to the research of the elected English language topics. Related to the general theoretical-applied preparation (philosophy, practical language), the aim of the doctoral studies is to enhance the doctoral students’ capacity for independent and critical approaches towards specific linguistic topics in the English language, to increase their comprehensive knowledge of their field continuously and have them adopt mature and critical examination and use of sources and literature.

Learning outcomes

The graduate is a specialist in the English language and English linguistics, displaying a comprehensive knowledge of the field. Owing to the requirement of publishing and conference activities in the PhD program, the graduate is well prepared in both theoretical and practical areas. Cognizant of the necessity to follow the developments in the field, the graduate is capable of continuous self-education, can specialize as required, publish on their own, conceive and teach their own university-level courses. The emphasis on specialist and linguistic competence also predisposes the graduate for research and teaching abroad, and allows them to submit their own grant projects and take part in collaborative research with partners abroad.