text size

Phonetics

Study branch

Study branch code 7310V050
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Doktorský studijní obor fonetika připravuje vysoce vzdělané odborníky pro výzkum a různé zacházení s řečovým signálem na pozadí lingvistických poznatků o struktuře jazyka. Umožňuje individuální vědeckou profilaci studenta ve zvolené oblasti řečových věd, např. v oblasti obecně fonetických a fonologických vlastností češtiny i dalších jazyků, osvojování výslovnosti cizího jazyka, identifikace mluvčího z řečového signálu, psychofoneticky zaměřeného výzkumu a výzkumu propojujícího fonetické a jazykové poznatky s řečovými technologiemi.

Learning outcomes

Absolventi mají důkladné teoretické poznatky v základních oblastech problematiky popisu lidské řeči a zvukové stavby češtiny; v oblasti spojené s tématem disertační práce mají velmi dobrý přehled o aktuálním stavu bádání zahrnující znalost primární i sekundární literatury. Problematiku oboru jsou schopni reflektovat na pozadí obecně lingvistického popisu jazyka. Absolventi jsou schopni odborné vědecké práce na světové úrovni, efektivně používají svému zaměření odpovídající analyzační nástroje určené pro fonetický výzkum a statistické zpracování dat. Uplatní se jako vědečtí pracovníci či vysokoškolští učitelé nebo v konkrétní oblasti v závislosti na zaměření disertační práce.

Study profile

The doctoral study in phonetics trains highly educated professionals for research and various ways of treating the speech signal, against the background of linguistic findings about language structure. The study allows for the student’s individual specialization in the selected area of speech sciences, for instance in the area of general phonetic and phonological properties of Czech and other languages, acquisition of second language pronunciation, speaker identification from the signal, psychophonetically oriented research, and research connecting phonetic and linguistic findings with speech technology.

Learning outcomes

Graduates have in-depth theoretical knowledge of the key areas related to the description of human speech and the sound patterns of Czech; in the area of the dissertation, they are very well acquainted with the current state-of-the-arts, which includes the knowledge of both primary and secondary sources. They are able to reflect upon their branch of study against the background of general linguistic description of language. Graduates are able to pursue professional scientific work at an international level and make effective use of tools for phonetic analysis and statistical data processing, corresponding to their area of expertise. The doctoral programme enables graduates to work as researchers and university teachers, or in the specific area related to their dissertation.