text size

Religionistika

Study branch

Study branch code 6101V014
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechReligionistika
EnglishReligious Studies
LatinReligionum doctrina generalis

Boards

of Religionistika (D; 6101V014; 6101V014; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Religionistika (D; 6101V014; 6101V014; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited taught link Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Studijní program umožňuje individuální profilaci studenta v rámci religionistických specializací pěstovaných v Ústavu filosofie a religionistiky FFUK, tj. zejména: judaismus, buddhismus, náboženství antického Řecka, náboženství starověkého Předního východu, fenomenologie náboženství, antropologie náboženství, sociologie náboženství, psychologie náboženství. Cílem je příprava vysoce vzdělaných odborníků v oboru religionistika, kteří během studia osvědčí schopnost nabyté poznatky tvořivým způsobem rozvíjet. Studium je primárně určeno pro studenty, kteří se skvěle orientují minimálně v jedné náboženské oblasti, jsou schopni v ní pracovat s prameny v originálních jazycích, a mají tak předpoklady pro napsání disertační práce, která svou kvalitou a důkladností zpracování bude splňovat světová měřítka. Zároveň se ovšem u studentů předpokládá i obecný religionistický rozhled a schopnost dobře reflektovat své interpretační metody. Doktorandi jsou obecně vedeni k tomu, aby své disertace psali v angličtině a konzultovali je i se zahraničními odborníky.

Learning outcomes

Absolventi se důkladně orientují minimálně v jedné náboženské oblasti, jsou v ní schopni pracovat s texty v pramenných jazycích a mají dobrý přehled o sekundární literatuře. Mají též dobrou znalost religionistické metodologie a jsou schopni poznatky ze studia zvoleného náboženského okruhu srovnávat s náboženstvími jinými a obecně je reflektovat. Jsou schopni profesionální vědecké práce na světové úrovni a nemají problémy výsledky svého bádání publikovat v akademických časopisech a prezentovat je v některém ze světových jazyků na konferencích. V nejobecnější rovině je každý absolvent připraven akceptovat jinakost a respektovat odlišnost kultury, jazyka a komunikace, a je tak schopen přispívat k rozvíjení interkulturní komunikace, k budování a utvrzování interkulturního porozumění. Absolventi se uplatní jako vědečtí pracovníci v oblasti společenských věd či jako vysokoškolští učitelé. Znalost různých náboženských prostředí je kvalifikuje k práci na pomezí odlišných kultur, např. v diplomacii, v žurnalistice, v mezinárodních organizacích apod.

Study profile

The study programme allows the students to follow one of the specializations pursued at the Institute for Philosophy and Religious Studies, i.e. especially Judaism, Buddhism, ancient Greek religion, religion of the ancient Near East, phenomenology of religion, anthropology of religion, sociology of religion and psychology of religion. The aim is to prepare highly educated experts in the field of religious studies, who in the course of their study learn to creatively develop their knowledge. The study programme is primarily designed for students who are already well versed in at least one religious area, are able to study its sources in original languages, and are thus well equipped for writing a PhD thesis that meets international standards of quality and depth. At the same time students are expected to have good knowledge of general theories of religion and to be capable of reflecting their own methods of interpretation. The students are generally encouraged to write their theses in English and to consult them with international experts.

Learning outcomes

Graduates have in-depth knowledge of at least one religious tradition, are able to study it using original source language texts, and are well-acquainted with related modern scholarly works. They have a command of the methodology of religious studies, are able to compare the knowledge attained by the study of their major religion with other religions and generally reflect upon them. Graduates are able to engage in professional scientific work at an international level and have no difficulty publishing the results of their research in academic journals and presenting it on international conferences. On the most general level the graduates are ready to accept the otherness of various cultures of the world and to facilitate intercultural communication and understanding. Their training allows them to work as scholars and researchers in the field of humanities or as university teachers. Knowledge of the different religious environments qualifies them for professions at the interface of different cultures, e.g. diplomacy, journalism, international organisations, etc.