text size

Text and Event in Early Modern Europe

Study programme without branches

Study programme code P7316
Study branch code 7310V999
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechText a dění v raně novověké Evropě
EnglishText and Event in Early Modern Europe
LatinTextus atque eventus Europae temporis recentioris

Boards

of Text and Event in Early Modern Europe (D; 7310V999; 7310V999; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)Subject area board of Text and Event in Early Modern Europe (D; 7310V999; 7310V999; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Freie Universität Berlin accredited
University of Kent accredited
University of Porto accredited

Study profile and learning outcomes

Study profile

Společný doktorský program Erasmus Mundus Text and Event in the Early Modern Europe (Text a události v raně moderní Evropě, zkráceně EMJD TEEME) uskutečňuje výzkum historie s důrazem na její vliv na naši současnost. Středem zájmu je Evropa a její vztahy k ostatnímu světu v raně moderní době (zhruba 1400-1700), chápané jako věk, který dal základ dnešnímu uspořádání světa a politickým předělům a ekonomickým závislostem, v jejichž důsledku vznikaly moderní evropské identity v procesu formování novodobých národů a impérií během mocenských a koloniálních expanzí. Vyučující a studenti zkoumají významné vztahy těchto dějů a událostí k současným kulturním a politickým jevům a soustředí se na trvalé stopy raně moderních textů a událostí v nynějším globalizovaném světě. Historie, literatura a kultura jsou tak chápány jako důležité faktory utvářející nejen přítomnost, ale i budoucnost Evropy a celého světa. EMJD TEEME definuje svou strukturou a obsahem nový standard mezinárodních doktorských programů 21. století. Směřuje k transdisciplinárnímu přístupu, přesahujícímu tradiční historické a literární metody a uplatňujícímu inovativní metodologie. Umožňuje studentům překračovat národní, jazykové a oborové předěly a svým požadavkem komparativně orientovaného výzkumu v několika jazycích překonává úzce národně zaměřené přístupy.
Proti běžným doktorským programům se EMJD TEEME vyznačuje řadou dalších inovativních rysů. Nejdůležitějším je komplexní a efektivní systém mobility studentů a pedagogů, opírající se o výroční konference, vedení disertací dvěma pedagogy z různých univerzit, prezentace základních témat projektu v rámci přednášek odborníků z různých univerzit konsorcia i přidružených partnerských univerzit a dále praxe v kulturních institucích v zemích konsorcia. Dalším důležitým rysem programu je podpora týmové práce, a to jak ve skupinách studentů pracujících na určité univerzitě, tak i v rámci celého ročníku, pomocí virtuálních seminářů a workshopů. Mobilita probíhá nejen v rámci univerzit konsorcia, ale také v rámci výzkumných institucí partnerských zemí.

Learning outcomes

Absolvent ovládá nejnovější vědecké metodologie, postupy a badatelské dovednosti v historických vědách a literární vědě, s přesahy do dalších humanitních disciplín, např. teatrologie, filmové vědy, lingvistiky, estetiky, politologie, antropologie, sociologie, filozofie, religionistiky apod. Je schopen interpretovat složité jevy evropských společenských a kulturních dějin vzhledem k současné mezinárodní a globální situaci a aktivně působit na změnu historického povědomí a chápání současných tendencí a konfliktů ve své vlasti i v mezinárodním rámci. Jazykové vybavení (znalost angličtiny na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce, druhého evropského jazyka na úrovni C1, připadně i dalších jazyků, nutných pro splnění konkrétního výzkumného úkolu) mu umožňuje vědecky a organizačně pracovat v mezinárodních institucích, agenturách a projektech stejně jako v jednotlivých evropských kulturách. Díky koncepci EMJD TEEME, zaměřené na mobilitu, týmový výzkum a vědeckou komunikaci na konferencích či v rámci specializovaných diskusních skupin, má teoretické i praktické předpoklady pro tvůrčí a organizační práci na mezikulturní a transkulturní úrovni. Praxe v kulturní instituci jedné ze zemí, v nichž se EMJD TEEME realizuje, jej kvalifikuje na tvůrčí i manažerské posty ve významných kulturních institucích.

Study profile

Erasmus Mundus Joint Doctorate Text and Event in the Early Modern Europe (EMJD TEEME) is based on the research of history and its influence on the present time. The focus is Europe and its relations to other parts of the world in the early modern period (roughly 1400 – 1700) understood as an age which gave foundations to the present global system, its political divides and economic dependences which have produced modern European identities in the process of the nation-building and formation of empires during colonial expansions. Academics and students explore the relations of these processes and events to the present political and cultural developments, concentrating on the lasting traces of early modern texts in the present globalized world. History, literature and culture are thus understood as important factors shaping not only the present but also the future of Europe and the whole world. The contents and structure of EMJD TEEME define a new standard of the 21st century international doctoral programmes. It is aiming at a transdisciplinary approach, which goes beyond traditional historical and literary methods and employs innovative methodologies. Its requirement of comparatively oriented research enables students to transcend national, linguistic and disciplinary boundaries and narrow nation-oriented approaches.
In contrast to regular doctoral programmes, EMJD TEEME is characterized by a number of other innovative features. The most important of them is a complex and efficient system of student and academic mobility based on annual conferences, dissertation supervision by two academics from different universities, presentations of the basic themes of the programme by leading specialists from consortium and associated partner universities as well as work placements in cultural institutions of individual consortium countries. Another important feature is the support of teamwork both in the student group at a specific university and in the whole cohort (by means of virtual seminars and workshops). The mobility takes place not only in the framework of the consortium universities but is also directed to partner research institutions in the consortium countries.

Learning outcomes

The graduate has reliable knowledge and a good command of the latest methodologies and research skills in historical and literary studies, extending into other humanities, such as theatre and film studies, linguistics, aesthetics, political science, anthropology, sociology, philosophy, religion studies, etc. He is able to interpret complex issues of European social and cultural history in contemporary international and global context and influence the changes of historical awareness and understanding of present-day tendencies and conflicts in his own country and abroad. Due to his language skills (the knowledge of English on Level C2 of the Common European Reference Framework and the knowledge of another European language on Level C1, or of other languages necessary for his research) he can work as a researcher or administrator in international institutions, agencies and projects, as well as in individual European cultures. Thanks to the conception of the EMJD TEEME programme focused on mobility, team research and academic communication at conferences or in specialized discussion groups, he has theoretical and practical prerequisites for the work on intercultural and transcultural level. The skills acquired during the work placement in a cultural institution in one of the countries, in which the TEEME programme is taught, qualify him for creative as well as managerial positions in important cultural institutions.