text size

Musicology

Study branch

Study branch code 8102V003
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechHudební věda
EnglishMusicology
LatinMusicologia
GermanMusikwissenschaft

Boards

of Musicology (D; 8102V003; 8102V003; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)Subject area board of Musicology (D; 8102V003; 8102V003; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited to complete the studies of current students not taught link Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Doktorské studium hudební vědy je určeno nejlepším absolventkám a absolventům magisterského studia tohoto oboru, nebo oborů příbuzných. Je koncipováno tak, aby prohloubilo obecný teoretický a filozofický základ studovaného vědního oboru a poskytlo spolehlivou metodologickou výbavu nutnou k jeho dalšímu samostatnému rozvíjení, a to v bezprostřední návaznosti na aktuální badatelskou problematiku. Zároveň vede studující k badatelské specializaci, která je v souladu s jejich vlastním odborným zaměřením i s úkoly a potřebami oboru a která se odráží v tématech jejich disertačních prací. Absolventi doktorského studia hudební vědy jsou připraveni pro samostatnou odbornou a vědeckou činnost především v disciplínách a specializacích hudební historiografie, ale také hudební teorie a systematické muzikologie a mohou nalézt vědecké a odborné uplatnění ve specializovaných muzeích, archivech či hudebních knihovnách, stejně tak jako na příslušných pracovištích AV ČR a na vysokých školách příslušného zaměření (tzn. zejména na filozofických, pedagogických i uměleckých fakultách). Studující, kteří se hlásí do kombinované formy studia, již ve většině případů přicházejí z některého z výše zmíněných pracovišť. Absolvování doktorského studia a udělení vědeckého titulu PhD. je potom pro ně zpravidla cestou k výraznému zvýšení kvalifikace a získání vyšší pracovní pozice.

Study profile

Learning outcomes

The individually designed attestation system of the doctoral programme provides graduates with an insight into the current state of research and methodology of the subject, especially in the field of the selected topic and closely related disciplines. During the course, the graduate has also probed into philosophical issues connected to the doctoral subject and topic and passed a foreign language exam. The doctoral dissertation is a scientifically valuable contribution to the exploration of the topic and its findings are usually published as a monograph or summarising study in a scientific journal.