velikost textu

Latinská medievistika a novolatinská studia

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V211
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaLatinská medievistika a novolatinská studia
AngličtinaMedieval and Neo-Latin Studies
LatinaLitterae ac lingua Latina medii aevi recentiorisque aetatis

Rady

Oborový garant Latinská medievistika a novolatinská studia (D; 7310V211; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Latinská medievistika a novolatinská studia (D; 7310V211; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Filozofický ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent oboru je schopen orientovat se v současných trendech dané problematiky v nejširším slova smyslu a tvůrčím způsobem přistupovat k příslušným pramenným materiálům. Pracuje s originálními latinsky psanými doklady, totiž s rukopisy literárními i diplomatickými jakož i s prvotisky, paleotypy a starými tisky a správně je interpretuje včetně jejich vydávání a přípravy překladů. Na základě svého filologického a literárně historického vyškolení a osvojení si základů příslušných historických disciplín (kodikologie, paleografie, diplomatiky) a kulturní historie je schopen zasazovat středověkou a raně novověkou tvorbu nejen do kontextu doby jejího vzniku, ale i interpretovat ji jako faktor ovlivňující kulturu a společnost doby návazné.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate has a sound knowledge of current trends in the field and is able to adopt a creative approach to relevant source material. He/she works with original Latin documents - literary and diplomatic manuscripts, and also incunabula, palaeotypes and old prints, interprets them correctly and prepares them for publication and translation. Due to his/her training in philology and literary history and attainment of the foundations of relevant historical disciplines (codicology, palaeography, diplomatics) and of cultural history, the graduate is able to place mediaeval and early Modern Age works into the context of their time and also to interpret them as a factor influencing the culture and society of subsequent eras.