text size

Etnologie

Study branch

Study branch code 7105V019
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited to complete the studies of current students taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Ethnology accredited to complete the studies of current students Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Doktorand si osvojil v průběhu studia metody vědecké práce a získal nejnovější poznatky ze soudobé zahraniční i české etnologie, které aplikoval v oborové specializaci. Výzkumná práce založená na etnologickém terénním výzkumu v různých geografických a kulturních podmínkách, umožní uplatnit nabyté zkušenosti v širokém spektru pracovních aktivit. Studium umožní řešit etnické a etnokulturní problémy v teoretické i v aplikované podobě ve vlastní kultuře i v kulturách cizích. Absolventi se uplatňují na vědeckých a odborných pracovištích, jako řídící a odborní pracovníci nebo analytici ve státní správě, v kulturních zařízeních, v muzeích, ve sdělovacích prostředcích a v humanitárních organizacích.

Study profile

Learning outcomes

The programme has provided the Ph.D. graduate with a command of methods of scientific work and with the latest knowledge in the field of present-day foreign and Czech Ethnology, which the graduate has applied in the discipline of his/her specialisation. Research work based on field research in various geographical and cultural conditions has prepared the graduate for a broad range of work activities. The graduate is able to deal with ethnic and ethno-cultural issues at both theoretical and practical levels, in his/her own as well as in other cultures. The graduates’ training leads to employment by scientific and other specialised institutions, as managers and experts or analysts working for the public administration, cultural institutions, museums, the media, and humanitarian organisations.