velikost textu

Sinologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310R159
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSinologie
AngličtinaChinese Studies
LatinaSinologia

Rady

Oborový garant Sinologie (B; 7310R159; 3 roky; FF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Čína a její kultura jsou předmětem dlouhodobého zájmu české široké i odborné veřejnosti, což je dáno dlouhou tradicí české sinologie a jejími výsledky na poli odborném i popularizačním. V poslední době se zájem o Čínu zvyšuje vzhledem k rostoucímu významu Číny ve světě, což se odráží ve zvyšujícím se počtu zájemců o studium oboru sinologie. Ve své současné podobě nabízí obor výuku pokrývající prakticky všechny aspekty moderního čínského jazyka a klasické i současné literatury, dějin a kultury. Teoretickým východiskem oboru je důraz na integraci sinologie jakožto specifické disciplíny v rámci orientalistiky, rozvoj oboru v kontextu západních humanitních disciplín a v neposlední řadě i směřování k možnostem relevantního dialogu na teoretické i praktické rovině s partnery v domácí, světové nebo čínské veřejnosti, ať už v Čínské lidové republice či v Čínské republice na Taiwanu.
Sinologie na Karlově univerzitě má od 50. let mezinárodní renomé, a to zejména zásluhou literárně-historických studií profesora Jaroslava Průška. Postavení pražské sinologie v mezinárodním měřítku dokládá zapojení pracovníků Ústavu Dálného východu do mezinárodních vědeckých projektů (Thesaurus linguae Sericae), pravidelné výměnné pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí (Varšava, Vídeň, Benátky), aktivní zapojení pracovníků ÚDLV v Evropské asociaci čínských studií (v letech 2002-2006 Olga Lomová generální tajemnice EACS), a zejména dlouhodobé umístění Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace v Praze. Česká sinologie je zároveň předmětem trvalého zájmu ze strany zastupitelských orgánů jak Čínské lidové republiky, tak Taiwanu, což umožňuje spolupráci při získávání prostředků na vybavení knihovny (kterou lze doplňovat i formou knižních darů z čínské strany), ale rovněž uplatnění absolventů. Mezinárodní dohody mezi českou stranou a Čínskou lidovou republikou i Taiwanem a rovněž dohody s čínskými a taiwanskými univerzitami dále umožňují pravidelné vysílání špičkových lektorů čínského jazyka a i v rámci bakalářského studia poskytuje studentům možnost studijního pobytu na některé z univerzit v ČLR či na Taiwanu.
Bakalářský program sestává z intenzivního kurzu moderního jazyka a jeho gramatického systému (včetně speciálních kurzů čínského písma, lexikologie, fonetiky, četby) a z přednášek poskytujících obecný přehled o čínských dějinách a kultuře.

Profil absolventa

Absolvent má základní znalosti o čínském jazyce (moderním i klasickém) a kultuře. Je schopen samostatné práce v oblastech, kde je potřebná znalost moderní čínštiny (včetně práce s texty), a ve všech oblastech, které vyžadují přehled o dějinách a kultuře Číny, zejména v publicistice, ekonomické sféře, v různých kulturních institucích a orgánech státní správy, v turistickém ruchu, při tlumočení, v humanitárních organizacích apod. Má základní znalosti nutné pro orientaci v čínské společnosti i vybavenost pro zprostředkování znalostí jak kultury západní (rovněž za pomoci dokonalé znalosti světového jazyka), tak čínské (schopnost metodologicky uchopit širší témata z oblasti humanitních věd, možnost poučeného mezikulturního dialogu).

Charakteristika

Currently, sinology at the Charles University offers broad variety of lectures covering almost all aspects of Modern Chinese language, and both modern and classical Chinese history, culture and literature.
Since the 50ties, sinology at the Charles University is world-known, mainly for the studies of prof. Jaroslav Průšek on history of Chinese literature and Chinese history. Current status of Prague sinology within the international scientific network can be seen from the fact that employees of the Institute of the East Asian studies participate in the international scientific projects (Thesaurus linguae Sericae), and that they regularly give lectures abroad within the framework of international academic exchange (with Warsaw, Wien, Venice), further also from their active participation in the European Association of Asian studies (from 2002 to 2006, Olga Lomová hold the position of the general secretary of the EACS), and mainly from the fact that the International Sinological Centre of the Chiang Ching-kuo Foundation is located in Prague. Czech sinology is also an object of a long-term interest from the side of representatives of both the People´s Republic of China and the Republic of China, which enables cooperation in acquiring financial resources for provisioning the library. International contracts between the Czech Republic and both the People´s Republic of China and the Republic of China further enables regular sending of excellent native teachers of Chinese language, and they also give even to the students of an undergraduate programme an opportunity to spend study stays at universities in PRC or Taiwan.
Undergraduate programme consists of intensive courses of Modern Chinese and its grammatical system (including specialized courses of Chinese writing, lexicology, phonetics, and reading), and of the courses giving a broader picture of the Chinese history and culture.

Profil absolventa

Graduate has basic knowledge of Chinese language and culture. Graduation gives him qualification for independent work in the fields which require knowledge of Modern Chinese (including independent work with the texts), and in the fields which require the broader command of Chinese culture and history, mainly in the media, in the economic sphere, in various cultural institutions, in humanitarian organizations, etc. Bachelor studies provide the graduate with the basic knowledge necessary for the orientation in Chinese society and also enable him/her to transmit knowledge of China to Western audiences. Compared to the major programme, the double-major programme lays emphasis on the issues of modern China. However, when appropriate, it is possible to replace lectures of Modern Chinese with lectures of Classical language, and to choose lectures focusing on pre-modern China from an offer of the major programme.

Graduate will be capable of:
• current conversation in Modern Chinese.
• reading simple texts in Modern Chinese.
• media monitoring.
Graduate will have a broader command of Chinese history, culture, and society, which he can utilize for the work in journalism, tourist industry, various cultural institutions, in administration, publishing work, etc.