velikost textu

Slovanské filologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V325
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSlovanské filologie
AngličtinaSlavic Philology
LatinaPhilologia Slavica

Rady

Oborový garant Slovanské filologie (D; 7310V325; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Slovanské filologie (D; 7310V325; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent získal soustavnou průpravu ve vědecké práci v oboru slovanských filologií nebo slovanské jazykovědy. Má přehled o vědeckém výzkumu aktuálním pro znalosti o struktuře, fungování a užívání slovanských jazyků ve srovnávacím pohledu v synchronii a diachronii s důrazem na slovanský jazyk, na nějž se specializoval. Dobře se orientuje v metodologii oboru, je schopen na základě dosavadní odborné literatury stanovit cíle a metody vlastního výzkumu, adekvátně zvolit metodu sběru, popisu a hodnocení materiálu a vyvozovat relevantní závěry. Osvědčil kompetenci ve vědecké komunikaci, a to jak písemné, tak ústní. Je zvyklý na týmovou práci, má zkušenosti z organizace vědeckého života a zpravidla též z pedagogického působení.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates have been consistently trained to be able to conduct research in the field of either Slavic Philology or Slavic Linguistics. They have an overview of research relevant to the knowledge of the comparative structures, functions and use of Slavic languages from a synchronic and diachronic point of view, with emphasis on the language of specialisation. The graduate is well-gounded in the methodology of the discipline, is able to set his/her own objectives and research methods on the basis of available literature, to select adequate methods of collection, description and evaluation of material and to reach relevant conclusions. The graduate has proven his/her skills in scientific communication, both written and oral. He/she is accustomed to team work, has experience organising scientific life and, as a rule, also of teaching.