velikost textu

Klasická filologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V079
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaKlasická filologie
AngličtinaClassical Philology
LatinaPhilologia classica

Rady

Oborový garant Klasická filologie (D; 7310V079; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Klasická filologie (D; 7310V079; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia oboru Klasické filologie je erudovaným odborníkem v oblasti klasických jazyků/antické literatury, který je schopen: kreativně pracovat individuálně nebo v týmu na výzkumných projektech v souladu se světovým trendem bádání i s rozvojem příbuzných vědních disciplin; sdílet výsledky vlastní badatelské práce s domácími i zahraničními badateli a prezentovat je jak v odborných časopisech, samostatných publikacích, edicích antických textů, tak i na vědeckých setkáních; spolehlivě zařadit výsledky konkrétního bádání do obecnějších souvislostí, postihnout roli recepce antické kultury pro domácí, evropskou i světovou kulturu a to jak v minulosti, tak i v současném období.

Charakteristika

Profil absolventa

The Ph.D. graduate in Classical Philology is an erudite specialist in the field of classical languages and ancient literature, who is able to work on research projects creatively, as an individual or in a team, in accordance with world trends in the research and development of related scientific disciplines; to share the results of his/her research work with local and foreign scholars and present the findings in specialised journals, independent publications, editions of ancient texts and at scientific meetings; to integrate the results of specific research into a more general context and to trace the influence of the reception of ancient culture on national, European and world culture, both in the past and in the present.