velikost textu

Pedagogika

Studijní obor

Kód studijního oboru 7501V008
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPedagogika
AngličtinaEducation
LatinaPaedagogia

Rady

Oborový garant Pedagogika (D; 7501V008; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Pedagogika (D; 7501V008; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Studium doktorského programu pedagogika připravuje na rozsáhlou škálu odborných profesí v nejrůznějších oblastech národního hospodářství. V první řadě slouží pro další akademickou dráhu na univerzitách, vysokých školách, vyšších odborných školách a středních školách s pedagogickým zaměřením. Absolventi/tky studia podle své specializace disponují znalostmi o vývoji a vzdělávání osobnosti, o základních modelech vyučování, o stylech učení, o cílech, metodách a prostředcích vzdělávání, ovládají analýzy učební neúspěšnosti, orientují se ve školské legislativě jakož i v problematice sociálně patologických jevů. Řada absolventů/tek je zaměstnána v oblasti sociální práce, ve školství a ve státní správě.

Charakteristika

Profil absolventa

The Ph.D. programme in Education prepares graduates for a wide range of specialised professions in various areas of the national economy, especially in academia at universities and other tertiary level institutions, tertiary professional schools and teacher training secondary schools. Depending on their specialisation, graduates dispose of knowledge in the area of personality development and education, basic teaching models, learning styles, education objectives, methods and tools; they are able to analyse learning failure and are acquainted with education legislation as well as with issues relating to socially pathological phenomena. Many graduates are employed in the area of social work, education and public administration.