velikost textu

Matematická lingvistika

Studijní obor

Kód studijního oboru 1103V012
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaMatematická lingvistika
AngličtinaMathematical Linguistics
LatinaLinguarum studia mathematice tractata

Rady

Oborový garant Matematická lingvistika (D; 1103V012; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Matematická lingvistika (D; 1103V012; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolventi doktorského studia matematické lingvistiky se uplatní ve vědecko-výzkumných a vysokoškolských pracovištích zaměřených na počítačové zpracování přirozeného jazyka, a to od redakční a vydavatelské práce, přes překládání, vlastní tvorbu a produkci textů až po náročný, počítačově založený jazykovědný výzkum a tvorbu počítačových aplikací úzce souvisejících s přirozeným jazykem (počítačové slovníky a korpusy, korektory pravopisu, počítačové tezaury, data retrieval, komunikace s databázemi v přirozeném jazyce atd.). Získají dobrý přehled o moderní jazykovědě a jejích matematických a počítačových metodách v rámci integrovaného oboru, který naučí absolventa moderně o jazycích přemýšlet a zpracovávat je za pomoci moderních technologií.

Charakteristika

Profil absolventa

The Ph.D. programme in Mathematical Linguistics offers specialised training leading to professions in scientific research and teaching in tertiary education institutions focused on computer processing of natural language - from editing and publishing, through translation, own creation and production of texts, to demanding, computer-based linguistic research and creation of computer applications closely linked to natural language (computer dictionaries and corpuses, spell check systems, computer thesauruses, data retrieval, communication with databases in natural language, etc.). The graduate gains a good insight into modern linguistics and its mathematical and computer methods within this integrated discipline that teaches graduates to think about languages in a modern way and to process them with the use of modern technologies.