text size

Německý jazyk a literatura

Study branch

Study branch code 7310R106
Type of study programme bachelor’s
Form of study full-time
Standard length of study 3 years
Title bachelor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechNěmecký jazyk a literatura
EnglishGerman Language and Literature
LatinLingua ac litterae Germanicae

Boards

of Německý jazyk a literatura (B; 7310R106; 7310R106; 3 years; FF; cs; P; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited taught link Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Jednooborové bakalářské studium Německý jazyk a literatura je zaměřené na praktické komunikativní dovednosti slovem i písmem na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Náplní lingvistických kurzů je systematické osvojování mluvnické a lexikální stavby německého jazyka s ohledem na jeho současné variety, často je uplatňován kontrastivní pohled. Předměty literárněvědné se zaměřují zejména na dějiny německy psané literatury od osvícenství po současnost a základní metodologicko-teoretické vybavení studentů s ohledem na analytickou a interpretační praxi. Ostatní předměty vybavují studenty znalostmi o historii, filozofii a kultuře německojazyčné oblasti.

Learning outcomes

Absolvent/absolventka disponuje znalostmi jazyka slovem i písmem a komunikativními dovednostmi na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Svou jazykovou vybavenost, faktografické znalosti německé jazykové oblasti a orientace v historii a kultuře německy mluvících zemí může uplatnit při práci v kulturních i politických institucích, nadacích, v médiích, v soukromé či hospodářské sféře či v cestovním ruchu jako překladatel/ka, asistent/ka.

Study profile

Single Bachelor Degree Programme in German language and literature aims at developing practical oral and written communication skills in German (level C1 of the Common European Framework of Reference for Languages). Linguistic courses provide a systematic acquisition of grammatical and lexical structures of the German language with respect to its current varieties, often applied in contrastive comparison with Czech language. Courses in literature focuse mainly on the history of German written literature from the Enlightenment to the present day and the basic theoretical and methodological competences with regard to analytical and interpretative practice. Other courses equip students with knowledge about the history, philosophy and culture of German-speaking countries.

Learning outcomes

The graduate of Single BachelorDegree Programme German language and literature has achieved competence in German language and communication skills (level C1 of CEFR), knowledge of German literature, history, philosophy, and culture. His/her wide knowledge of the German-speaking area allows him/her to work in culture institutes, foundations, massmedia, in the sphere of administration, tourism, or as translator.

Study profile

Learning outcomes

Der Absolvent/die Absolventin des Ein-Fach-Master-Studiengangs Deutsche Sprache und Literatur verfügt über Sprachkompetenzen in schriftlicher und mündlicher Kommunikation (Niveaustufe C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens), Kenntnisse der deutschen Sprache und Literatur und über kommunikative Fertigkeiten. Seine/ihre Kenntnisse der Geschichte, Philosophie sowie Kultur im deutschsprachigen Raum befähigen ihn/sie zum Dienst in europäischen Kulturinstitutionen, Medienarbeit als Übersetzer(in), Assistent(in), im wirtschaftlichen Bereich und Tourismus.