text size

Francouzská filologie

Study branch

Study branch code 7310R051
Type of study programme bachelor’s
Form of study full-time
Standard length of study 3 years
Title bachelor
Rigorosum procedure no
Variant of study two-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechFrancouzská filologie
EnglishFrench Studies
LatinPhilologia Francogallica

Boards

of Francouzská filologie (B; 7310R051; 7310R051; 3 years; FF; cs; P; 2branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Bakalářský studijní program Francouzská filologie je zaměřen na přípravu k výkonu povolání popsaných v profilu absolventa, praktické soudobé poznatky a metody ale doplňuje též o vybrané poznatky teoretické a je pojato i jako příprava na navazující magisterské studium. Těžištěm bakalářského oboru Francouzská filologie je studium moderní filologie, a to ve vztahu k francouzskému jazyku a k francouzsky psaným literaturám. Standardní doba studia je tři roky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Studium lze kombinovat s většinou oborů vyučovaných na FFUK.

Learning outcomes

Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky francouzského jazyka, dějin francouzské literatury, případně dějin frankofonních literatur (Belgie, Kanada). Ovládá francouzštinu na úrovni C1 a má základní znalost dalších dvou cizích jazyků. Má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu. Širší rozhled v humanitních disciplínách vytváří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa. Má uplatnění v širokém spektru prací, například jako redaktor, překladatel, jazykový asistent v mediích, asistent v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, v cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a Evropské unie.

Study profile

The undergraduate French Philology study program is focused on the vocational preparation described in the undergraduate student´s profile. It links practice-focused knowledge and methodologies to select theoretical approaches and is also conceived as a preparatory stage for graduate study. The French Philology undergraduate study is mainly based on the study of modern philology in relation to French language and French-written literatures. The standard duration is three years. The study is completed by a final state-level examination including a defense of a master thesis. The study can be combined with most master-level studies taught at the Faculty of Arts.

Learning outcomes

The graduate has a good knowledge of the foundations of French Linguistics, History of French and Francophone Literatures, Culture and History of French-speaking countries. He has both oral and written competence in French (level C1) and has command of two other foreign languages. The graduate is prepared to enter an M.A. programme. His/her broad range of knowledge in the field of humanities make him/her fit for a wide spectrum of occupations in the areas of publishing, freelance editing, language counselling in media, PR in business firms, NGOs, congress agencies, tourism, administration and foreign affairs, EU bodies.