text size

General Linguistics

Study branch

Study branch code 7310V116
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechObecná lingvistika
EnglishGeneral Linguistics
LatinLinguarum studia generalia

Boards

of General Linguistics (D; 7310V116; 7310V116; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)Subject area board of General Linguistics (D; 7310V116; 7310V116; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského studia oboru Obecná lingvistika je schopen detailně analyzovat variabilní a konstantní prvky ve struktuře a fungování jazyků, a to jak z hlediska synchronního, tak diachronního. Rozumí stavbě lingvistických teorií a vztahům mezi nimi a tomu, jak lze tyto teorie empiricky potvrzovat nebo vyvracet. Má přehled o pragmatických a společenských souvislostech jazykové komunikace, a to jak v její přirozené podobě, tak v podobách, kterých nabývá v rámci systémů umělé inteligence. Je připraven k působení na specializovaných vědeckých, výzkumných, vývojových a vysokoškolských pracovištích. Může se uplatnit ve všech oblastech společenského života, v nichž hraje významnou roli jazyk a jazyková komunikace.

Study profile

Learning outcomes

The General Linguistics Ph.D. graduate is able to analyse in detail the variable and constant elements of language structure and function, both synchronically and diachronically. He/she understands the structure of linguistic theories, the way in which they are related and also the empirical method of confirming or refuting them. He/she has an insight into the pragmatic and social context of language communication, both in its natural form, and in forms acquired within artificial intelligence systems. The graduate’s training has prepared him/her for employment at specialised scientific, research, development and tertiary education institutions. He/she can work in all spheres of public life where language and language communication plays an important role.