velikost textu

Psychiatrie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5127
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPsychiatrie
AngličtinaPsychiatry
LatinaPsychiatria

Rady

Garant studijního programu Psychiatrie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Psychiatrie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Hradci Králové akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Psychiatrie se zabývá studiem vzniku, diagnostiky, průběhu a léčby duševních nemocí. Duševní nemoci se manifestují poruchou chování a prožívání a jsou spojené a dysfunkcí na různých systémových úrovních: od sociální až po molekulárně genetickou. Předmětem doktorského studia je naučit se využít vědeckou metodologii k ověřování hypotéz, které se týkají faktorů, jež s duševními chorobami souvisí.
Standardní doba studia je 4 roky, studium je ukončeno obhajobou disertační práce, absolvent získá titul „Ph.D.“.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Psychiatrie si v průběhu studia osvojil hluboké teoretické znalosti oboru psychiatrie. Zvládá základní metody vědeckého výzkumu. Samostatně získává a analyzuje vědecké informace, je schopen je tvůrčím způsobem zpracovat a na tomto základě připravit návrh výzkumného projektu. Výsledky své práce prezentuje jak formou přednášek a posterů, tak i formou publikací. Je schopen aktivně komunikovat v angličtině a pracovat v rámci mezinárodního výzkumného týmu. Umí porozumět širší problematice v rámci biomedicínského výzkumu a uvědomuje si interdisciplinární a klinické souvislosti svého oboru.

Charakteristika

Psychiatry deals with the study of etiology, pathogenesis, clinical symptoms, course and treatment of mental disorders. Mental disorders are manifested by disorders of behavior and their background is very various – from the social to molecular-genetic one. The topic of the Ph.D. study is to learn to test scientific hypotheses related to mental disorders and their treatment.
The standard period of the program is 4 years. The study is finished by dissertation thesis. A successful graduate gets the „Ph.D.“ degree.
Because psychiatry is a clinical field of medicine and communication with the patients is necessary, a perfect konwledge of the Czech language is required in the Ph.D. students.

Profil absolventa

Graduates of the doctoral (Ph.D.) study program Psychiatry gain during their postgraduate study deep theoretical knowledge of psychiatry. They can manage basic methods of scientific research. They are able to obtain, analyse and process scientific information and to prepare a grant or a project proposal. Graduates present the results of their work in the form of lectures, posters as well as full text publications. They are able to communicate in English and work as members of international teams. They understand interdisciplinary and clinical aspects of their work in the broad context of biomedical research.