velikost textu

Oncology

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5162
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Plzni akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent studijního programu onkologie je seznámen se zásadami vědecké práce: vypracování literární rešerše, výběr a optimalizace souboru nemocných nebo experimentálního souboru. Pro svoji práci je schopen zvolit optimální analytické a diagnostické metody. Samostatně provádí sběr výzkumných dat, jejich analýzu, vyhodnocení a statistické zpracování. Výsledky a poznatky svého bádání je schopen uvádět do praxe. Výsledky výzkumu je schopen prezentovat jak přednáškovou, tak publikační činností. Na celostátní i mezinárodní úrovni prezentuje výsledky své práce a účastní se odborné diskuze. Ovládá anglický jazyk, je schopen vést odbornou diskuzi v českém i anglickém jazyce.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates of the program Oncology is familiar with the principles of scientific work: developing literature review, selection and optimization of a group of patients or experimental group, learn about diagnostic methods. The theme of the work is mainly ethiopathogenesis of cancer, diagnosis and treatment of acute cases in oncology, tumor growth monitoring activities, including methods for monitoring anti-tumor responses. Graduated is able to carry out Independently his scientific work, including lecture presentations and publications. At the national and international levels we present the results of work and participate in the scientific discussion. He speaks English and is able to lead this discussion the Czech and in the English language and is able to give his research findings into practice.