velikost textu

Patologie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5145
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Plzni akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Studijní program Patologie zahrnuje především tyto okruhy: korelace morfologických a molekulárně biologických vlastností nádorů s důrazem na využití v diferenciální diagnostice, metody detekce virových a bakteriálních patogenů v karcinogenezi, klinicko patologické koreláty v hematoonkologii, problematiku nádorů hlavy a krku, slinných žláz, plic a gastrointestinálního traktu s důrazem na charakteristiku nových jednotek. Doktorand se zaměřuje na řešení konkrétního výzkumného tématu, které je v souladu s výzkumným zaměřením školícího pracoviště. V průběhu studia získá nejen široký teoretický základ z oboru patologie, ale podle konkrétního zaměření studijního plánu hlubší znalosti metodické, především technik molekulárně biologických a imunohistochemických. Moderní pojetí oboru patologie zahrnuje molekulární genetiku, imunoprofil a ultrastrukturální aspekty patologických procesů, především při studiu nádorů. Absolvent má hlubokou znalost studované problematiky, zvládnutí metodiky a schopnost prezentovat nové poznatky.


Charakteristika

Profil absolventa

The PhD programme in Pathology focuses especially on the following areas: morphological and molecular-biologic features of human tumours and their significance for the differential diagnosis, viral and bacterial pathogens in carcinogenesis, clinicopathological correlations in haematopathology, tumours of the head and neck, lungs, salivary glands and the gastrointestinal tract. New disease entities are characterized. The PhD student acquires a broad scope of knowledge of the whole of pathology as well as laboratory research skills (esp. methods of molecular biology and immunohistochemistry) and presentation skills. The up-to date studies in pathology underline the importance of immunoprofile, molecular-genetics, and ultrastructure of the disease processes, especially of tumours. The PhD student conducts a supervised independent research, analyzing thoroughly a given topic to become an expert in the research area.