velikost textu

Lékařská biofyzika

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5110
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail
2. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail
3. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Fyziologický ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorský (Ph.D.) studijní program Lékařská biofyzika je interdisciplinární vědní obor využívají spolupráci převážně biologických pracovišť od základního výzkumu až po klinická pracoviště. Výchova studentů se zaměřuje na vzájemné souvislostí mezi fyzikou a medicínou. Pozornost se věnuje především prohlubování poznatků v diagnostických a terapeutických metodách, možnostem terapeutického ovlivnění fyzikálních dějů na buněčné membráně, matematickému modelování biologických dějů, biomechanice, studiu biosignálů a především studiu biofyzikálních dějů elektromagnetického záření.
Standardní doba studia je čtyři (4) roky.

Charakteristika

Profil absolventa

Doctoral (Ph.D.) study programme Medical biophysics is an interdisciplinary branch making use the cooperation within the framework of basic science research in biology and medical clinical practice. Student education is focused on the relation between physics and medicine. Attention is paid to the knowledge of diagnostic and therapeutic methods, studies of physical processes on biological membranes, mathematical modelling of biological processes, biomechanics, biosignals, and also to the biophysical effects of electromagnetic radiation. The standard length of study is four (4) years.