text size

Preventive Medicine

Study programme without branches

Study programme code P5109
Study branch code 5103V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction English

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail
Second Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail
Third Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského studijního programu (Ph.D.) Preventivní medicína získá vzdělání v oboru preventivního lékařství. Na základě principů medicíny založené na důkazech umí hodnotit význam působení faktorů na zdraví jedince i populace a stanovit možnosti i způsoby prevence poruch zdraví.
Obhajobou disertační práce absolvent dokládá, že je schopen samostatně vědecky pracovat, publikovat výsledky v odborných časopisech a vést mladé vědecké pracovníky. Standardní doba studia jsou čtyři (4) roky, což umožní také mezinárodní vědecké aktivity.

Study profile

Learning outcomes

The graduate in doctoral study programme (Ph.D). Preventive Medicine will achieve education in the field of preventive medicine. On the principles of evidence – based medicine the graduate will be able to assess the importance of various factors impacting on health of both an individual and the whole population and determine the possibilities and ways of prevention of health disorders.
By defence of the doctoral thesis the graduate alleges the ability of individual research work, publication of results in scientific journals and mentoring young researchers. The standard length of the study is four (4) years which also enables international scientific activities.