text size

Nutriční terapeut

Study branch

Study branch code 5345R027
Type of study programme bachelor’s
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title bachelor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechNutriční terapeut
EnglishNutritional Therapy
LatinCurator diaeteticus

Boards

of Nutriční terapeut (B; 5345R027; 5345R027; 3 years; 1.LF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Cílem studia oboru nutriční terapuet je připravit odborníky v oblasti klinické výživy, kteří budou schopni v praxi (ve zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízení) diagnostikovat a navrženým individuálním dietním režimem napravovat základní výživové problémy. Budou schopni samostatně působit v prevenci všech věkových skupin. Absolventi studijního oboru jsou připraveni k činnostem pro zajištění výživy v péči o zdraví, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin.

Study profile

Learning outcomes

The aim of the programme in Nutritional Therapy is to prepare professionals in the field of clinical nutrition, who will be able to diagnose and - through a specifically devised dietary regimen - to treat major nutritional problems in various practical settings (health care, spa and sociual care facilities). They will be able to act independently in prevention for all age groups. The graduates of the programme are ready for the activities to provide nutrition in health care, prevention of disese as well as providing nutrition for the patients of all age groups.