text size

Neurosciences

Study programme without branches

Study programme code P5108
Study branch code 5103V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction English

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail
Second Faculty of Medicine accredited taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail
Third Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Physiology accredited Detail
Institute of Experimental Medicine accredited Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Doktorský (Ph.D.) studijní program Neurovědy se zabývá poznáním struktury, funkce a poruch nervové soustavy. Do Neurověd patří zejména neuroanatomie, neurofyziologie, neurogenetika, neuropatologie a neuropatofyziologie, metodiky používané v těchto oborech, základní klinické znalosti o neurologii, neurochirurgii a psychiatrii a o vyšetřovacích metodách používaných v těchto oborech. Absolvent studia Neurověd má základní znalosti ze všech zmíněných součástí oboru, je schopen samostatné vědecké práce a má dokonalou znalost současného stavu poznání v oblasti jím zpracované disertační práce. Absolvent studijního programu Neurověd je jako autor veden v základních referenčních databázích oboru.

Study profile

Learning outcomes

The postgraduate (Ph.D.) programme in neurosciences is designed for the study of the structure, functions and disorders of the nervous system. The Neurosciences programme covers, in particular, neuroanatomy, neurophysiology, neurogenetics, neuropathology and neuropathophysiology, methods used in those disciplines, essential clinical knowledge of neurology, neurosurgery and psychiatry as well as of the diagnostic methods used in those disciplines. A graduate of the course of study in Neurosciences has the basic knowledge of all the above parts of the discipline, is capable of independent scientific work, and well-versed in the current state of knowledge in the field of his/her dissertation. A graduate of the course of study in Neurosciences is mentioned as an author/ess in the basic reference databases of his/her field of study.